Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door ieder, die er slechts een kleine vaardigheid in verkregen heeft. Glazen buizen worden voor drievierde deel gevuld met hooi of eenige andere organische stof. Zij worden zóó verhit, dat alle levende kiemen gedood worden, en hermetisch gesloten, zoodat geen lucht van buiten er in kan dringen. De lucht, die er in is en eenige uren blootgesteld werd aan een kooktemperatuur, wordt nu ook voorondersteld ten eenemale dood te zijn, zoodat alle leven, hetwelk later in de gesloten flesschen zich vertoonen mocht, natuurlijk van zelf aldaar moet ontstaan zijn. Bij Bastian's proeven vertoonde zich, telkens nadat men op volslagen onvruchtbaarheid had mogen rekenen, het leven in duizclingwekkenden overvloed. Derhalve, zoo redeneerde hij, was dat leven van zelf, spontaan verwekt. Maar de slagorde van waarnemers ontdekte in deze berekening twee fouten. Prof. Tyndall herhaalde dezelfde proef, alleenlijk met de voorbehoedmiddelen, om absolute onvruchtbaarheid te bewerken, welke worden geleverd door de nieuwere wetenschap, — een ontdekking van hem zelf. Na iederen maatregel ontdekte hij, dat er nog onvernietigde kiemen konden wezen in de lucht binnen de flesschen. Zou, als de lucht volmaakt zonder kiemen en zuiver was, het veelvuldig leven zich nog vertoonen ? Hij bracht zijn proef-buizen in een atmosfeer, welke, voorzoover hij waar kon nemen, volmaakt vrij van kiemen was, en ziet, geen spoor van leven vertoonde zich. Hij wijzigde de proef op allerlei manieren, maar in de van kiemen vrije lucht vertoonde zich nimmer leven.

De andere dwaling werd ontdekt door den heer Dallinger. Hij trof bij de lagere levensvormen de meest verrassende, een bijna onuitroeibare levenskracht aan. Sommige diertjes konden hooger temperatuur doorstaan dan Dr. Bastian had aangewend, om ze te vernietigen. Sommige kiemen weigerden vernietigd te worden. Zij doorstonden elke vuurproef.

Daze proefnemingen hebben de kwestie praktisch tot een eind gebracht, ten besliste en onwraakbare slotsom is dooide wetenschap vastgesteld. Voor zoo ver de wetenschap iets uitmaken kan, is dit vraagstuk uitgemaakt. De poging om het levende uit den dood te doen voortkomen, is mislukt. De Generatio Spontanea moet losgelaten worden. Van alle kanten wordt nu erkend, dat leven alleen uit leven voort

Sluiten