Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wet gesteld, niet wordt vervuld, iemand „iet zal ingaan in het Koninkrijk Gods, Neen, er staat: h ij k a n „ i e t oat iet geestelijk-anorganische gesloten wordt buiten het koninkrijk van het geestelijk-organische is niet willekeurig. Ook „ i d n natuurlijken mensch de toegang niet ontzegd .p B„ die niet verder worden verklaard. Zijn toelating « etenschappelyke onmogelijkheid.

evenmin'"f! 7"^ '■ """ ee"C rijk andere, min van het anorganische in het organische als van

va'n °LrfveTChe ^ 200 is de tusschenkomst

plant of e Cen WetenschaPPeliJ'ke noodzakelijkheid, zal een P • cen dier, of een mensch uit een lager sfeer op-

. ,me" ^ ee" h°°ger- De Plant s^at haar wortelen uit ^ de doode wereld beneden haar, raakt haar mineralen en gassen aan met haar mysterie van het Leven, en voert ze op

God Wa C" ,hen'ürn;d t0t de sfeer des ^vens. De aden, van

het T ü r2' hij WiI' raakt met z'Jn mysterie van het Leven het doode gemoed des menschen aan, draagt hem

over de wijde, niet overbrugde kloof, die gaapt tusschen het natuurlijke en het geestelijke, tusschen het geestelijk-anor-i nische en het geestelijk-organische, deelt het zijn eigen vereven eigenschappen meê, en schenkt het die nieuwe en verborgen eigenschappen, waardoor zij, die zijn wedergeboren gezegd worden Gods Koninkrijk te zien

welken?'?' r °Chter '' bCStaan Va° die' diepe kloof, . .... VVOrden aanSetroffen vóór den toegang tot de

Rede S'Uit dC die poort V„f de

Sf dezen aT" ' Wij antwoorden:

dezen Allereerst vernemen wij hier het getuigenis van

Of zJT" ari"y AIaar mag haa' getui^enis hier gelden >

cirkel L?" Zeggen' d3t Cen argUment hieraa» °"^end een cirkel-,edeneer,ng ,s, en dat wij nu toch eenvoudiglijk terug-

deele " 1 ^ s d i x i t glenfn

V de anaI°g>e zet een volstrekt nieuw gezag bij aan het ipse duit Zelden stelt men zich levendig voor oevee eteekenis dit argument wezenlijk bezit. Wij laten

wérefd" „nf gOTal:lteHit 'OS' He' ™

. over haar eigen verschijnselen te spreken is

even zeker als „et recht van de natuurlijke wereld om ™,

Sluiten