Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haling te vervallen. Wanneer men tot ons komt met een Christendom, zonder een levenden Geest, met een persoonlijken godsdienst zonder bekeering, kan geen nadruk te sterk, geen herhaling te veel zijn, om daar tegen te getuigen. Bovendien is de duidelijkheid zoowel als de bepaaldheid van 't getuigenis, dat de natuur geeft van eenige geestelijke waarheid, van zeer groot gewicht. De wedergeboorte was tot heden niet alleen een onopgeloste moeilijkheid, maar iets dat door zijn duisterheid verbijsterde. Zelfs voor ernstige gemoederen bleek te allen tijde het bezwaar om de waarheid te grijpen, zeer moeilijk te zijn. Wijsgeerig gesproken ziet men ternauwernood de noodzakelijkheid in of de mogelijkheid van de wedergeboorte. Waarom een braaf mensch niet zeer eenvoudig al beter en beter kan worden, totdat hij rechtens het koninkrijk Gods binnengaat, kunnen duizenden, die het toch eerlijk meenen, maar niet begrijpen. Nu kan de wijsbegeerte ons hier niet helpen. Haar argumenten zijn, zoo iets het is, hier tegen ons. Maar de wetenschap geeft aanstonds aan onze oproeping gehoor. Indien het eenvoudig wordt aangetoond, dat dit dezelfde ongerijmdheid is als te vragen, waarom een steen bij langer leven niet zoo lang zou kunnen groeien, totdat hij de wereld van het organische binnentreedt, dan is dit punt in een oogenblik tot klaarheid gebracht.

Wat toch, laat ons dit nadrukkelijk vragen, onderscheidt een Christen van een niet-Christen ? Is het hierin gelegen, dat hij enkele verstandshoedanigheden bezit, die de andere niet heeft? Zijn hem zekere vermogens geschonken, waardoor de zedelijkheid op een bijzonderen en hooger trap in hem zich openbaart, en 't karakter een edeler vorm aanneemt? Is de Christen slechts een gewoon mensch, wien 't geluk te beurt viel, dat hij van zijn geboorte aan een bijzonder stel denkbeelden zich kon eigen maken ? En kan het bezit van een verheven ideaal, welwillende sympathiën, een eerbiedwaardige gezondheid des gemoeds, hier de plaats innemen van hetgeen men gemeenlijk noemt geestelijk leven ?

Het onderscheid tusschen deze beiden is hetzelfde als dat, tusschen het organische en het anorganische, tusschen het levende en het doode. Wat is het onderscheid tusschen een

Sluiten