Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kristal en een organisme, tusschen een steen en een plant ? Zij hebben veel gemeen. Beiden zijn gemaakt van dezelfde atomen. Beiden vertoonen dezelfde eigenschappen der stof. Beiden zijn onderworpen aan de fyzische wetten. Beiden kunnen zeer schoon wezen. Maar behalve dat een plant bezit alles wat een kristal heeft, bezit zij ook nog iets anders — en wel dat geheimzinnige iets, dat wij Leven noemen. Dat leven is niet iets, dat in 't kristal aanwezig was, alleenlijk in minder ontwikkelden vorm. Niets er van treft gij aan in 't kristal. Daar is zelfs niets in 't kristal, dat gelijkt op een begin ervan, er is geen spoor van of teeken. Die plant kenmerkt zich door iets nieuws, door een eigen en eenige eigenschap, welke was toegevoegd aan en boven al de eigenschappen, welke beiden gemeen hebben. Klimmen wij van het plantenleven op tot het dierlijk leven, dan vinden wij ook daar wederom iets eigens en eenigs, eenig althans vergeleken met het delfstoffelijke. En van 't dierlijk leven klimmen wij weder op tot het geestelijke leven. En ook hier is iets nieuws, iets dat nog meer eenig is. Hij, die het geestelijke leven heeft, heeft een bijzonder soort van leven, dat is toegevoegd aan alle andere levensfazen en vormen welke hij openbaart — een leven, oneindig veel bepaalder te onderkennen dan het zich ontwikkelend leven van een plant te onderscheiden valt van de onbewegelijkheid van een steen. Dit is de eenige mogelijke vergelijking in de natuur, want 't is er het verst zich uitstrekkend onderscheid; maar vergeleken met het verschil tusschen het natuurlijke en geestelijke is de klove, welke het organische van het anorganische scheidt, de breedte van een haar. De natuurlijke mensch behoort wezenlijk tot deze tegenwoordige bedeeling. Hij is alleenlijk toegerust met hetgeen noodig is voor het natuurlijke dierlijke leven. Maar het is zulk een armelijk leven, dat het in 't geheel geen leven is. Hij, die den Zoon niet heeft, heeft het leven niet; maar hij, die den Zoon heeft, heeft hei leven, een nieuwe, bepaalde, bovennatuurlijke gave. Hij is niet van deze wereld. Hij behoort tot de bedeeling, waar geen tijd meer is, tot het eeuwige.

Het is niet geopenbaard, wat hij zijnzal.

Het verschil tusschen een geestelijk en een natuurlijk mensch

Sluiten