Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vcrbijsterends of geheimzinnigs. Het is een zeer wel te herkennen weg, duidelijk afgebakend door God, welke aanvangt bij het kruis van Christus, en lijnrecht voert tot Hem. Ieder mensch moet in de stilte van zijn binnenste zijn eigen zaligheid werken met vreezen en beven — met vreeze, bedenkende hoe groot een taak hem is opgelegd, met beving, opdat het moeielijk werk zij volbracht, eer de stem des doods hem gelast het ncêr te leggen. En welke nu deze lijnen zijn, die God voor ons heeft afgebakend, willen wij met een woord aangeven, 't Ware probleem van het geestelijke leven kan men aldus omschrijven: doe het tegenovergestelde van niet „acht geven." Wat het ook moge zijn, doe het, en gij zult ontkomen. Het wil immers zeggen, dat gij de ziel moet vormen en ontwikkelen, zoodat al haar vermogens geopend blijven voor God, en in 't beschouwen en vasthouden van God worden afgetrokken van de zonde. De bedoeling is toch, dat te midden van de puinhoopen van het oude, een „nieuw schepsel'' opwassen zal, — een nieuw schepsel, dat, terwijl het oude tengevolge van verwaarloozing de prooi wordt van verwording, trapsgewijze zich ontplooit, en ontkomt, en opgroeit op de geestelijke wegen tot geestelijke schoonheid en kracht. E11 daar onze opvatting van het geestelijke eenvoudig ontleend moet worden aan het natuurlijke, zoo moeten ook de lijnen, waarlangs de nieuwe geestelijke natuur gaan moet, zijn geleend bij de bekende lijnen van het oude.

Daar is, om iets te noemen, een zintuig van 't gezicht op godsdienstig gebied. Verwaarloos het, laat het onontwikkeld, en gij zult het immer missen. Gij ziet alleenlijk niets. Maar ontwikkel het, en gij ziet God. Kn de lijn, waarlangs zijn ontwikkeling zich bewegen zal, is ons bekend. Wordt rein van harte. De reinen van harte zullen God zien. Hier is dus een baan geopend tot vorming van de ziel — de weg, die door reinheid van hart leidt tot het geestelijke zien van God.

Daar is een zintuig van 't gehoor. Verwaarloos het, laat het onontwikkeld en gij zult het immer missen. Gij hoort alleenlijk niets. Ontwikkel het, en gij hoort God. En de lijn, waarlangs deze ontwikkeling loopt, is ons bekend. Gehoorzaam Christus. Wordt een, die behoort tot zijne kudde. „De schapen hooren Zijne stem, en hij roept ze bij

Sluiten