Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanraking op andere plaatsen 'onmogelijk maken. De zondige omgeving is voor hen wat men zou kunnen noemen een klein, maar zeer nauwkeurig omschreven gebied. Wordt nu de gemeenschap op dit ééne punt niet verbroken, dan blijven zij metterdaad nog in aanraking met de geheele omgeving. Daar moge slechts één verbindingsweg zijn tusschen het nieuwe en het oude leven ; en die ééne weg moge niet meer zijn dan een smalle onderaardsche gang — het is toch genoeg om het oude leven toe te laten en vast te houden. Zoo lang dat alzoo blijft, is het slachtoffer niet „der zonde gestorven" en kan het derhalve niet „Gode leven." Van hier het volmaakt redelijke der woorden : „Wie de geheele wet zal gehouden hebben, en aan één schuldig zijn, die is schuldig aan alle." In de natuurlijke wereld behoeft slechts één enkele hoofd-betrekking des lichaams in het ongereede te zijn — om onvermijdelijk den dood te veroorzaken. Men behoeft geen tering te hebben, geen diabetes of aneuri.sme om een mensch naar 't graf te sleepen, als het hart lijdende is. Hij, die één orgaan heeft, dat door een doodelijke krankheid is aangetast, moet dit boeten met zijn leven, ook al verkeeren al zijn overige organen in goeden welstand. En evenzoo bestaat er een mysterieuze eenheid en afhankelijkheid van werking in het geestelijk organisme, zoodat de krankheid van één lid den ondergang met zich brengt van het geheel. Daarom wordt Christus' aansporing tot verminking of plaatselijken zelfmoord zeer terecht gerechtvaardigd en toegelicht door deze woorden: „Indien uw rechteroog u ergert, ruk het uit en werp het van u — w ant het is u beter, dat één uwer leden verdorven worde en niet uw geheele lichaam worde geworpen in de hel. En indien uw rechterhand u ergert, houw haar af en werp ze van u, w ant het is u beter, dat één uwer leden verdorven worde, dan dat uw geheele lichaam worde geworpen in de hel."

2. Dooding des vleesches. De rechtvaardiging van het gebruik dezer uitdrukking vinden wij in de wei-bekende woorden van Paulus : „Indien gij door den Geest de werken des lichaams doodt, zult gij leven"; en: „En doodt uw leden, die op aarde zijn". Het woord „dooden", hier gebruikt,

Sluiten