Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonde, maar een dwaling. Het is zonde een gedeelte van het leven lief te hebben, en 't is een dwaling het overige lief te hebben, omdat die liefde verloren gaat. Alles wat rnen aan haar ten beste geeft, is verloren. Christus zegt niet, dat het verkeerd is het leven lief te hebben ; Hij zegt eenvoudig, dat men het leven er door verliest.

Ieder niensch heeft een zeker kapitaal van leven, van tijd, van opmerkzaamheid — een bepaalde, meetbare hoeveelheid. Geeft hij een deel er van alleen aan dit leven, dan gaat het teloor, Daarom zegt Christus: Haat het leven, het bepeikte leven, opdat gij niet uw liefde er voor ontsteelt aan iets, dat op uw liefde grooter aanspraak heeft.

Nu is dit niet van toepassing op alle leven. „Het le\en in deze wereld" is het, dat wij moeten haten." Immers het leven in deze wereld sluit gelijkvormigheid aan deze wereld in zich. Het bestaat niet alleen in het najagen van wereldsche vermaken of het zich bewegen in wereldsche kringen, maar wel in iets, dat van verfijnder aard is, in een stilzwijgend uitwijken voor het oordeel der wereld ; een haast onbewust zachter stemmen van den godsdienstigen toon, zoodat hij harmonieert met de wereldsch-godsdienstige wereld rondom ons; een zwakke weerstand tegen de teedere aansporingen der ziel tot grooter toewijding, uit eerbied voor de verdraagzaamheid of uit vrees voor t belachelijke. Deze, en soortgelijke dingen zijn het, waarvan Christus zegt, dat wij ze moeten haten, want deze dingen zijn het wezen zelf der wereldsch-

gezindheid. „Indien iemand de wereld lief heeft, ook in dezen zin, „de liefde des Vaders is niet in hem. Daai zijn twee wegen, om het leven te haten, een ware en een valsche. Sommigen wellicht haten het leven, omdat het hen haat. Zij hebben het doorzien, en nu heeft het zich tegen hen gekeerd. Zij hebben het ingedronken, en zijn gekomen tot den droesem ; daarom haten zij het. Dit is een der wegen waarlangs de mensch, die het leven lief heeft, het lettei lijk verliest. Hij heeft het lief totdat hij het verliest, dan haat hij het, omdat het hem heeft bedrogen. De andere weg is godsdienstig. Om godsdienstige redenen komt een mensch willens en wetens tot een stelselmatigen haat van zijn leven. „Niemand kan twee heeren dienen; want hij zal of den

Sluiten