Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET EEUWIGE LEVEN.

Jr Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt.

Jezus Christus.

Volmaakte gemeenschap zou volmaakt leven zijn. Was er geen verandering in de omgeving, tenzij dan zulke, waarvoor ons organisme reeds wijzigingen had ondergaan om er zich naar te voegen, en faalde nooit de kracht, waarmee het er zich naar voegde, er zou een eeuwig bestaan en eeuwige kennis zijn.

Herbert Spencer.

Een der meest bewonderenswaardige overwinningen, door de nieuwere wetenschap behaald, is haar bepaling van hetgeen het eeuwige leven is. \ oor den godsdienstigen mensch is dit een aanwinst van onmetelijk gewicht. Achttien honderd jaren lang had de wereld slechts één definitie van het eeuwige leven. Nu zijn er twee.

Gedurende al die eeuwen had de geopenbaarde godsdienst die leer geheel alleen. De zedekunde had, even goed als het christendom, een stern in het onderzoek naar het s u m m u m bonum; de wijsbegeerte waagde het in gissingen zich te verdiepen over het bestaan van God. Maar geen bron, buiten het Christendom, droeg iets bij tot de leer van het eeuwige leven. Buiten de openbaring werd deze leer door niets gewaarborgd. Zij was het eenige leerstuk in het christelijk stelsel, dat bekrachtiging van buiten noodig had — cn toch zij kwam niet. En nooit is eenig nader licht geworpen op de vraag, waarom krachtens zijnen aard zelf het christelijk leven eeuwig moest zijn. Het christendom zelf is

Sluiten