Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om alzoo te doen, zal volkomen in overeenstemming zijn met hun meerder of minder samengestelden aard, d. vv. z. met de.meerdere of mindere omgeving, welke zij beheerschen kunnen door hun middelen van gemeenschap. Daar bevinden zich, bijv. in de omgeving van ieder dier zekere dingen, welke zijdelings of rechtstreeks gevaarlijk zijn voor het leven. Is het niet voldoende toegerust met middelen van gemeenschap, om die gevaren in alle mogelijke omstandigheden te verwijderen, dan moet het vroeger of later bezwijken. Het organisme met de meeste middelen van gemeenschap voorzien, d. w. z. het hoogste, het meest samengestelde organisme, heeft kennelijk veel voor op de minder samengestelde vormen. Het kan zich volkomener en geduriger schikken naar de omstandigheden. Maar dit is juist de biologische manier om te kennen te geven, dat het ook het langst leven kan. En daarom kan de betrekking tusschen samengesteld zijn (complexiteit) en langen levensduur ook aldus worden uitgedrukt: de meest samengestelde organismen zijn de langst levende.

Indien wij de stelling eens omkeeren, zullen wij haai* waarheid nog duidelijker in 't oog doen vallen. Hoe lager een dierlijk organisme staat, hoe minder kans het heeft om in langdurige gemeenschap te staan met zijn omgeving. Te eeniger tijd zullen ongetwijfeld zich omstandigheden voordoen, waarnaar het betrekkelijker wijs onbewegelijk organisme door zijn samenstelling verhinderd wordt zich te voegen. Zoo zal een Medusa, door een golf op het strand geworpen, met haar nieuwe omgeving zóó weinig gemeenschap kunnen aanknoopen, dat zij 't geval met haar leven boeten moet. Was zij in staat geweest om door inwendige wijziging zich zelf te voegen naar de uitwendige verandering, of om op voldoende wijze met de nieuwe omgeving in overeenstemming te geraken, om, wat een paling zou gedaan hebben, terug te kruipen naar die omgeving, waarmeê zij beter gemeenschap onderhouden kon — wellicht was haar leven dan gespaard geworden. Maar al ware dit geschied, zij zou haar leven toch slechts zoolang hebben voortgezet als zij in gemeenschap blijven kon met al de omstandigheden waarin zij ooit geraken mocht. Zelfs dan, als zij samengesteld genoeg werd om de gewone

Sluiten