Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toepassende veranderingen in het organisme, zijdelings of rechtstreeks tegen die veranderingen in de omgeving een tegenwicht kunnen opleveren, zoo volgt hieruit, dat het leven van een organisme kort of lang zal zijn, laag of hoog, naaide mate van den omvang, waarmee veranderingen in dc omgeving ook die overeenkomstige veranderingen in het organisme in het leven roepen. Wanneer men stoornissen niet mederekent, zal het leven slechts zoo lang voortduren, als de gemeenschap voortduurt: de volledigheid van het leven zal afhankelijk zijn van de volledigheid der correspondentie, en het leven zal alleen dan volkomen zijn, als die correspondentie volkomen is". ')

Nu zijn wij zeer dicht genaderd tot onze wetenschappelijke definitie van het eeuwige leven. Wat wij zoeken is een organisme met een gemeenschap van een zeer bijzonderen aard. Het moet liggen buiten het bereik van die „werktuigelijke verwikkelingen" en die „veranderingen van bruikbaar voedsel", welke „geschikt zijn om de processen tegen te houden, welke voorvallen in het organisme." Vóórdat wij komen tot het eeuwige leven, moeten wij dat punt voorbij streven, waar alle gewone correspondentien onvermijdelijk ophouden. Wij moeten een organisme vinden, zóó hoog en zóó volkomen, dat het op een zeker punt in zijn ontwikkeling een gemeenschap zal hebbsn aangeknoopt, welke de dood niet vermag te niet te doen. Wij moeten 1. é. w. dat begrensde gebied voorbijgaan, waar de gemeenschap afhangt van terugwijkende en stoffelijke media, en een hooger gebied betreden, waar de omgeving, met welke men gemeenschap aanknoopt, zelf eeuwig is. Zulk een omgeving bestaat. Dc omgeving van de geestelijk wereld ligt buiten het beieik van die „mechanische werkingen", welke vroeger of later de processen verhinderen, die voorvallen in alle eindige organismen. Indien wij dus een organisme kunnen vinden, dat een gemeenschap heeft daargesteld met de geestelijke wereld, zoo zal die gemeenschap de gegevens der eeuwigheid in zich bevatten — altijd in de vooronderstelling dat ook een andere voorwaarde verwezenlijkt zij. Die voorwaarde is, dat de

') „Principles of Biology", p. 82.

Sluiten