Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkbeeld van een levensbeginsel. Wij moeten het gebruiken totdat wij iets beters hebben. Welnu, datgene wat de betrekking (correspondentie) van het geestelijk organisme bepaalt, is een beginsel van geestelijk leven, 't Is een nieuw en' goddelijk bezit. Hij, die den Zoon heeft, heeft het leven, en omgekeerd, hij, die het leven heeft, heeft den Zoon. En dit wijst tegelijkertijd de kwaliteit aan en de kwantiteit van de betrekking, welke een brug moet slaan over 't graf. Hij, die het leven heeft, heeft den Zoon. Hij bezit "den Geest van den Zoon. Die Geest is, om zoo te zeggen, in hem georganizeerd door den Zoon. Het is de openbaring van de nieuwe natuur — van welke straks meer. Het feit! dat wij hier vaststellen, is dat dit niet een organische, maar een geestelijke betrekking is. Zij komt niet voort uit geboorte, maar uit wedergeboorte. De verhouding tusschen den geestelijken mensch en zijn omgeving is, in de taal der theologie uitgedrukt, eene kinderlijke verhouding. Met dezen nieuwen Geest, deze kinderlijke betrekking kent hij den \ ader en dat is het eeuwige leven. Dit is niet slechts de werkelijke betrekking, maar de eenig-mogelijke betrekking. „En niemand kent den Vader dan den Zoon, en wien het de Zoon wil openbaren." En dit rust op zuiver natuurlijke gronden. Het goddelijke kan alleen het goddelijke kennen, maar niet in een meer mysterieuzen zin dan het menschelijke het menschelijke kan kennen. De analogie voor dit geheele gebied is inderdaad reeds zeer schoon uitgedrukt door Paulus,

toen hij zeide :

„W ant wie van de menschen weet hetgeen des menschen is, dan d e g e e s t des menschen die in hem is? A1 z o o weet ook niemand hetgeen God es is, dan de Geest Gods.

Doch w ij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest die uit God is: opdat w ij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn." (i Cor. 2: 11, 12.)

't Zou overbodig wezen, daar dit de hoedanigheid is van de nieuwe betrekking, hieraan toe te voegen, dat dit ook den waarborg in zich sluit van hare eeuwigheid. Hier althans is een gemeenschap, welke nimmer eindigen zal.

Sluiten