Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vermeerdering van wetenschap is vermeerdering van smart. En ten laatste vallen de tegenstrijdige waarheden, even als de lichtstralen bij een proef in het laboratorium, samen in de ziel, om er een volslagen duister in te doen nederdalen.

Hier echter stemmen twee getuigen van overwegend gezag overeen — geen menschen, geen wijsgeeren, geen geloofsbelijdenissen, maar de stem van God, en de stem der natuur. Het kan niet verkeerd zijn daarnaar te luisteren. Soms als wij een stem niet goed verstaan, juist omdat zij zoo luide is vangen wij de lettergreep: welke wij niet verstonden op uit den mond der echo. In God en de natuur hebben wij stem en echo beiden. Wanneer ik beiden hoor, ben ik crerust gesteld. Mijn gehoor bedriegt mij niet tweemalen. Ik herken de stem in de echo, en de echo stelt mij gciust aangaande de stem ; ik luister en ik weet. Het vraagstuk van het toekomende leven behoort tot het gebied der biologie. De natuur moge het zwijgen bewaren aangaande andere problemen van den godsdienst - hier heeft zij recht van spreken. Al de verwarring, «elke is ontstaan ten opzichte van de leer des eeuwigen levens, is hieruit voortgekomen, dat men haar heeft overgebracht op het gebied der wijsbegeerte Wij doen verkeerd met niet te willen luisteren naar eenige bespiegeling der filosofie; de ethische betrekkingen zijn toch vooral zeer innig en wezenlijk. Maar m de eerste plaats behoort een onderzoek naar het eeuwige leven als een kwestie van leven, thuis bij de biologie. De ziel is een levend organisme. En waar sprake is van het leven der ziel, moeten wij de levens-wetenschap raadplegen. En wat leert zij ons ? Dat ik, om het eeuwig leven te beerven, gemeenschap aan moet kweeken met den Eeuwige. Dit is een eenvoudige stelling, want de natuur is altijd eenvoudig. Ik neem die stelling over, en terwijl ik nu het gebied der natuur verlaat, laat ik mij verder door deze haar stelling leiden. Ik zoek overal naar een draad, die mij voert naar den Eeuwige. Ik doorvorsch de letterkunde, om een bepaling te vinden van een betrekking tusschen menschen en God. Natuurlijk kan ik die kennis slechts putten uit een bron. En de analogiën der wetenschap veroorloven ons haai uit te putten. Alle kennis ligt in de omgeving. Als ik iets weten

Sluiten