Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is herschapen in kennis naar het beeld van Hem, die hem geschapen heeft?" Of dit: „Wij worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid." En elders zegt ons dezelfde schrijver, dat deze overeenkomst het einde en het doel is van het christelijk leven. God bedoelt met den mensch niet anders dan dit beeld, dit type in ons te werken. „En die Hij te voren gekend heeft, heeft Hij ook te voren geordineerd den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te worden."

Men moet erkennen, dat het oorspronkelijke van deze geheele Nieuw-Testamentische opvatting zeer treffend is. Zelfs voor deze 19e eeuw is dit zeer treftend. Maar wanneer men zich herinnert, dat dit denkbeeld reeds een vorm had ont\ angen in de eerste eeuw, moeten wij des te meer ons verbazen over het stelsel, dat dit denkbeeld het leven schonk en aankweekte.

Sommige zoeken den oorsprong van het Christendom bij de wijsgeeren van die eeuw. Geleerden stellen het steeds tegenover die wijsgeerige stelsels, en trachten het in overeenstemming te brengen met hetgeen later eeuwen leerden. Heeft het dezen dan nooit getroffen, hoeveel meer het is dan een wijsbegeerte, dat het een wetenschap in zich sluit, een zuivere en eenvoudige biologie ? Even goed zouden de natuurkundigen de zoölogie kunnen plaatsen tegenover de chemie, of de geologie in kunnen lijven bij de botanie, het levende bij het doode — als dat men het geestelijke leven kan uitdrukken alleen met verstandelijke formules. \\ anneer zal men inzien, dat het kenmerk van den christelijken godsdienst gelegen is in zijn leven, dat een ware theologie beginnen moet meteen biologie ? Theologie is de wetenschap van God. W aarom zal men God behandelen als iets anorganisch ?

Kan deze analogie worden uitgewerkt, dan mogen w ij het antwoord verwachten op minstens drie vragen.

Vooreerst: Wat komt in de geestelijke atmosfeer overeen met het protoplasme ? Vervolgens: Wat is het leven, wie de verborgen kunstenaar die het vormt ? Eindelijk : wat weten wij van het proces en het plan ?

Allereerst dus: het protoplasme. Wij zouden de lijnen der natuur verloochenen, indien wij ons inbeeldden voor een oogenblik, dat het nieuwe schepsel was gevormd uit niets. E x

Sluiten