Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus. Daar is een grootheid in dien kreet uit de diepte, u-elke haar ellende het karakter van adel verleend.

De andere eigenschap, waarop wij in de ziel onzen blik moeten vest,gen, is vatbaarheid voor vorming (plasticiteit) Overeenstemming in vorm eischt vatbaarheid om in overeenstemming gebracht te worden. Nu is vatbaarheid niet alleen een bepaalde eigenschap van alle levensvormen, maar inden oogsten nadruk is dit met de hoogste vormen het geval Het neemt gestadig toe, bij het opklimmen langs de schaal' De anorganische wereld, om mee te beginnen, is gevoelloos.

,Stal Van kiezelaarde, duizendmaal opgelost en noeens weder opgelost, zal nooit een anderen vorm aannemen dan den zeshoek. De plant, ofschoon in haar bestanddeelen voor w.jz.ging vatbaar, is vergelijkenderwijs onvatbaar voor verandering. Haar groote gebondenheid aan een kleine sfeer haar levenlange gevangenschap in een enkele kluit aarde, is et zinnebeeld van een zekere verlaging. Het dier is in al zijn deden beweeglijk, gevoelig, vrij; de mensch is van alle schepselen het beweeglijkst, het minst verslaafd aan routine het vatbaarst voor indrukken, het meest ontvankelijk voor verandering. En wanneer wij opklimmen tot zijn verstand en ziel ti elfen wij die beweeglijkheid aan in haar meest ontwikkelden vorm. Hetzij we op die vatbaarheid voor indrukken acht geven op dien bhksemsnellen weerslag op de onmerkbaarste en fijnste invloeden, haar vermogen om zich aanstonds

naar de omgevmg te schikken ; - of hetzij we letten op de

zaeliik vei" VerSChe'denheid Van stemmingen, haar ontzaglijk vermogen om te groeien; steeds moeten wij erkennen

dat hier de volmaaktste vatbaarheid voor verandering wonli

aangetroffen. Deze wondervolle plasticiteit van den geest

sluit zoowel de mogelijkheid als een profetie van zijn veran-

nng ,n zich. Met een woord : de ziel is er voor gemaakt om bekeerd te worden.

Letten we nu op het leven !

vanDl>°°rnaTte redrn' wij het lcven' den bewerker

van die verandering, afzonderlijk behandelen, is hierin gelegen

a vuj den nadruk willen leggen op het onderscheid tusschen dat leven en den natuurlijken mensch aan de eene zijde en den geestelijken mensch aan de andere zijde. De natuurlijke

Sluiten