Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijke leven, want de menschen hadden dat reeds. Wie den Zoon heeft, heefc een ander leven : „Weet gij «iet bij u zeiven, dat Jezus Christus in u is ?'

Wederom zijn er menschen, wier karakter een steike gelijkenis vertoont met Hem, die het leven was. Wanneer wij het leven van een vogel zich zien vertoonen in een organisme, nemen wij aan, dat daar het vogel-leven werkzaam is geweest. En wanneer wij de gelijkvormigheid aan het type in een christen waarnemen, en bovendien weten, dat de organisatie van een type alleen door het leven van een type kan worden voortgebracht, geeft dit dan geen steun aan de hypothese, dat ook hier het leven van het type werkzaam is geweest ? Indien ieder gevolg een oorzaak heeft, — welke andere oorzaak is hier dan voor den christen ? Wanneer wij een oorzaak hebben, en wel een oorzaak die bij 't gevolg past, en geen andere, — wanneer wij het uitdrukkelijke woord hebben van die oorzaak, dat hij — zelf het is — wat zou daar bovendien nog mogelijk zijn ? Laat de wetenschap, die niets weet van haar eigen leven, niet verder gaan dan te zeggen, dat zij ook niets weet van dit leven. Wij zullen haar zwijgen niet misprijzen. Maar totdat zij ons zegt, wat het is, wachten wij op het bewijs dat het dit niet is.

In de derde plaats het proces!

Het is niet mogelijk lang stil te staan bij de bijzonderheden van het groote wonder, waardoor dit protoplasme moet gelijkvormig gemaakt worden aan het beeld van den Zoon. Wij betreden dit gebied nu alleen zoo ver, als deze wet der gelijkvormigheid ons daartoe noopt. Ook hebben wij niet zoo zeer de natuur van dit proces te bespreken, als wel zijn algemeene richting en resultaten. Wij hebben hier te doen meer met een kwestie van morphologie dan van physiologie.

Tot dit punt genaderd, blijkt het, dat hier een nieuw element optreedt, dat ons dwingt, althans voor een oogenblik, de zoölogie vaarwel te zeggen. Dat element is het bewuste vermogen van te kunnen kiezen. Het dier, dat het type volgt, is blind. Het volgt het type niet alleen onwillekeurig en gedwongen, maar ook onbewust. Wij hadden ongetwijfeld genoodzaakt kunnen worden om in de hoogere sfeer met niet meer bewustzijn of kiesvermogen aan het type

Sluiten