Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft om een hand of een voet te verroeren, ten einde zich op te heffen tot Christus, overtuigt niemand in den grond. Het gezag van menschelijke autoriteit is altijd krachteloos, en moet dat wezen, waar het verstand een redelijke grond ontzegd wordt. Bij het licht der nieuwere wetenschap, waarbij de menschen een grond zoeken voor iedere gedachte aangaande God of mensch, moest die oude leer met haar harde en bijna onmenschelijke vormen — zoolang zij niet recht verstaan wordt — weldra verworpen worden. Maar voor den bioloog kan zij niet te niet gaan ; zij rust voor hem op te vasten natuurgrond. Zij heeft een reden in de levenswetten, welke haar weer levend moeten maken, en langer levensduur verleenen. Het vogelleven vormt den vogel. Christus'leven maakt den Christen. Niemand kan met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen.

Dit nu, wat het wetenschappelijke bewijs aangaat. En hier volgen uitspraken der Schrift, ten betooge van deze waarheid. Let op den lijdelijken toon in deze woorden : „Uit God geboren," is de nieuwe mensch, die is v e rn i e u w d in kennis naar het beeld van Hem, die hem geschapen heeft; of op dit: „Wij worden veranderd naar hetzelfde beeld," of op dit: „\ erordineerd om g e1 ij k v o r m i g gemaakt te worden den beelde zijns Zoons"; of wederom op dit: „Tenzij Christus in u een gestalte v e r k r ij g e'' ; of: „Tenzij een mensch wederom geboren worde, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Nog één vers voeren wij hier aan, dat met het nu aangevoerde in strijd schijnt te wezen: „Werkt uw zelfs zaligheid met vreezen en beven"; maar wie voortleest vindt de aanvulling, alsof de schrijver voor misverstand beducht was: „Want het is God. die in u werkt beiden het willen en het volbrengen naar zijn welbehagen."

't Is opmerkelijk in deze teksten, en ook in andere hier niet aangevoerde, dat de verandering van den mensch nu eens aan dezen, dan aan genen Persoon in de Drieëenheid wordt toegeschreven. Wij hebben deze zaak hier niet in bijzonderheden te behandelen ; 't is voldoende, dat de herschepping des menschen tot stand kome. "1 heologen maken echter deze onderscheiding: zijdelings werkt hier Christus,

Sluiten