Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtstreeks de Heilige Geest; met andere woorden: Christus vernieuwt door Zijn Geest het gemoed der menschen. Gaat dit alles dan geheel en al om buiten den mensch ? Is hij niet dan leem in de hand des pottebakkers, een werktuig, een automaat? Ja, en neen. Ware hij een werktuig, hij zou geen mensch wezen. Ware hij een mensch, hij zou zelf iets hebben te verrichten. Men moet hier zoeken af te wegen, wat God hier doet en wat de mensch. Maar wij zullen zeker wel niet ver van de waarheid blijven in dit zoo ingewikkeld vraagstuk, indien wij een eind-beroep doen op het natuurlijke leven. Wij zien, dat in het onderhoud van het natuurlijke leven, de natuur haar aandeel heeft en de mensch zijn.aandeel. Verreweg het grootste gedeelte wordt verricht voor ons: ademhaling, afscheiding der vochten, omloop van het bloed, de opbouw en herstelling van het organisme. En ofschoon het aandeel, dat de mensch daarin heeft, het kleinste deel is, toch is dit (hoe vreemd het ook klinke) even wezenlijk behoorende tot het wèl-zijn, ja tot het voortbestaan van het geheel. Bijv. de mensch heeft voedsel genomen. Nadat hij het genomen heeft, heeft hij er verder niets aan te doen, want zoodra het over zijn lippen is, komt het in de macht van reflexbewegingen, en wordt het van het eene orgaan overgedaan aan het andere; en in den gewonen loop der dingen, heeft hij er ganschelijk geen macht meer over. Maar de daad, waarmee en waardoor dit alles aanving, was van h e m. Zonder haar, zou er niets van dit alles zijn voorgevallen. Of er nu een volkomen analogie bestaat tusschen de willekeurige en onwillekeurige functien in het lichaam, en tusschen hetgeen er omgaat en voorvalt in 's menschen binnenste, hebben wij hier niet te onderzoeken. Maar uit het gezegde blijkt het, dat de mensch hier zijn eigen taak heeft te vervullen. Laat hem het leven kiezen , laat hem dagelijks zijn ziel sterken; laat hem sterven aan het oude leven ; laat hem voortdurend als een levende rank blijven in den wijnstok, en het ware wijnstok-leven zal overvloeien in zijne ziel, hem vernieuwende, en gelijkvormig makende aan het type, totdat Christus, door zijn eigen wet daartoe gebonden, in hem een gestalte heeft.

Wij hielden hier ons bezig met de mystieke zijde van

Sluiten