Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geenszins een parasiet, zoo nadert toch die gewoonte om levenslung een huis te bewonen, door een ander dier gemaakt, zóó dicht tot het leven van een parasiet, dat wij het leerzaam vinden als een inleidende toelichting, om de gevolgen te bezien, die deze vrije woning uitoefent op hem, die ze gebruikt. Daar is, allereerst, geen twijfel aan, of die gewoonte is, zoo als wij reeds opmerkten, aangenomen. De Hermiet blijkt bij haar ontleding wezenlijk een krab te zijn. Nu is de krab een dier dat, door den aard van zijn omgeving, een eenigzins ruw en gevaarlijk leven leidt, Zij houdt zich op in de nabijheid van puntige rotsen en steenen. Door eiken golfslag meêgeslingerd, aan alle zijden besprongen door monsters uit de diepte, heeft dit dier zich zelf te beschermen door een sterk en doelmatig pantser aan te trekken.

Hoe op de beste wijze zich zelf te beschermen, is 't vraagstuk geweest, waarmee de geheclc familie der krabben zich had bezig te houden ; en bij 't overdenken van deze zaak, zijn de voorouders van de hermiet-krabben op de gedachte gekomen, om de woningen van slakdieren weder in gebruik te nemen, welke in menigte in haar nabijheid verspreid lagen, goed gebouwd, en geschikt, om aanstonds betrokken te worden. In geslachten en geslachten hield dus de familie der hermiet-krabben zich niet langer bezig met te zoigen voor haar veiligheid, en woont zij in haar kleine schuilplaats zoo fier en zoo zeker alsof haar huis, dat zij heeft uit de tweede hand, een sterkte ware, opzettelijk opgericht voor

haar privaat gebruik.

Waarmee heeft dan de hermiet geboet voor deze goedkoope, doch wezenlijke oplossing van een praktische moeielijkheid . Of haar traagheid haar eenige gewetenswroeging veroorzaakt, of dat zij zich in stilte gelukwenscht met haar slimheid, weten wij niet; maar te oordeclen naar hetgeen het dier blijkt te zijn onder 't vorschend oog van den zoöloog, kan haar handelwijze waarlijk niet aanbevolen worden. Voor den blik der wetenschap is haar zonde met de duidelijkste letters geschreven in haar organisatie zelve. Zij heeft in haar anatomische samenstelling juist zooveel geleden, als zij aan anderen ontleend had. In plaats van een volkomen schelpdier te wezen, heeft zij er in bewilligd, dat sommige

Sluiten