Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangrijke deelen van haar lichaam slechter worden, en verscheidene voorname organen zijn geheel of gedeeltelijk van kracht beroofd.

Haar levensfeer is nu niet weinig beperkt; en het goedkoope middel dat haar veiligheid verzekeren moest, deed haar alle onafhankelijkheid inboeten. Het blijkt duidelijk uit de anatomie, dat de Hermiet niet altijd was wat zij nu is. Zij was bestemd tot hooger dingen. Haar voorouders waren ongetwijfeld meerder of minder volmaakte schaaldieren, ofschoon wij met met juistheid kunnen zeggen, op welken trap van ontwikkeling de hermiet stond, voordat zij haar tegenwoordige levenswijze aanving. Maar sinds het oogenblik, waarop dit schepsel begon te steunen op vreemde krachten, begon ook zijn verval. Het verloor in zijn eigen persoon alles wat het nu ontleende aan anderer hulp.

Toen een belangrijk bedrag van dagelijkschen arbeid, namelijk de zorg voor veiligheid en bescherming, overbodig geworden was, werd een der voornaamste hulpmiddelen, verleend aan een leven van voortdurende inspanning, terzelfder tijd er aan onttrokken. Een aantal functiën staakte den arbeid. Het geheel der deelen van het samengesteld organisme, dat deze functien hielp verrichten, werd van lieverlede zwak ; en ten laatste verloor het schepsel krachtens de onbuigbare wet, dat een ongebruikt orgaan langzaam maar zeker van kracht wordt beroofd, verloor het schepsel niet alleen alle beweegkracht in die deelen, maar ook die deelen zelve, en verzonk alzoo in een betrekkelijkerwijs ontaarden toestand.

Elk normaal schaaldier heeft aan de achterzijde van het lichaam een dikke schaal. Bij den hermiet treft men in de plaats daarvan aan een dun en zwak vlies, waarvan de droeve gestalte van het schepsel ten bewijze strekt, wanneer het uit zijn vreemde schuilplaats wordt te voorschijn gehaald. \\ anneei men verder dit half-naakte en jammerlijke voorwerp gadeslaat, zal men ook ontdekken, dat het vierde of vijfde paar leden óf zoo klein en zóó verschrompeld is, dat het geheel onnut of volkomen rudimentair werd ; en ofschoon ongetwijfeld de ontwikkeling van het staarteinde tot een orgaan, om zich staande te houden in de geïmproviseerde schuilplaats, beschouwd kan worden als een geringe vergoe-

Sluiten