Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding, is het uit den geheelen bouw van het lichaam duidelijk, dat het er in bewilligd heeft een ingrijpende ontaarding te ondergaan.

Wij staan dus hier, bij de hermiet-krab, voor een geval van fyziologischen achteruitgang. Dat het schepsel dooi dit proces uit een praktisch oogpunt bezien, iets verloren heeft, zullen wij niet beweren. Wij wezen er ïecds op, dat haar vrijheid schade lijdt door haar zwaar huis-skelet, en dat in tegenoverstelling van andere krabben, die een vrij en zwervend leven leiden, over t algemeen haar vrijheid grootelijks is beperkt; maar van fyziologisch standpunt bezien, bestaat c 1 geen twijfel, dat de hermieten noch haar verplichtingen tegen de natuur, noch die tegen zich zelve zijn nagekomen. Indien het doel des levens eenvoudig bestaat in het ontvluchten \ an den dood, en het dienen van zich zeiven, hebben zij waarschijnlijk welgedaan, maar indien het bestaat in het bereiken van een altijd toenemende volkomenheid, dan zijn zij inderdaad afvalligen.

De uitspraak van een zoöloog zou zijn, dat zij door deze daad in zekeren zin haar plaats in de rij der dieren hebben verbeurd. Een dier wordt hoog of laag geplaatst, al naarmate het tot meerder of minder samengestelde levensvoorwaarden geschikt is. Dit is het ware standpunt, dat men moet innemen bij het beoordeelen van levende organismen. Ware de volmaaktheid enkel een zaak van aanhoudend eten en drinken, zoo zou de Amoeba het laagst bekende organisme — moeten geplaatst worden bij de hoogste dieren, want zij voedt zien en beschermt zich zelve bijna even goed als zij. Maar getoetst aan den hoogeren maatstaf der complexiteit, d. w. z. aan de grooter of kleiner geschiktheid voor meer of minder samengestelde toestanden, is de klove tusschen Amoeba en mensch oneindig.

Wij hebben nu reeds een voorloopig denkbeeld, al is het niet uit het onderzoek van een ware parasiet, van de wezenlijke beginselen opgesloten in het parasitisme. En wij kunnen nu er toe overgaan, om de aandacht te vestigen op punten van overeenkomst met de zedelijke en geestelijke wereld. Wij bepalen ons voor het tegenwoordige tot één punt. Het verschil tusschen de hermiet-krab en een echte parasiet is,

Sluiten