Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heiligen, die hun arbeid hebben bezegeld met hun bloed: zou die Kerk nog niet altijd een zekere toevlucht zijn voor de ziel, welke vrede zoeken wil niet God ? Daarom, gelijk de hermiet in het slakkenhuis, kruipt de ziel in den schoot van Rome, en zoekt, als Adam in den hof, haar naaktheid voor God te verbergen. Waarom bedwingt de echte menschenvriend zijne lippen niet, en waarschuwt tegen deze en alle andere priester-godsdiensten ? Het gebeurt niet, omdat hij blind is vooi de verwonderlijke kracht van den pauselijken stoel, of omdat hij geen eerbied koestert voor het edele christelijke type, dat de Roomsche Kerk heeft gevoed in haren schoot. Ook is het niet omdat haar leeraren dikwerf verdorven waren, en haar leerstelsel geen ware voorstelling geeft van de waarheid — men kan diezelfde grieven inbrengen, met meeider of minder recht, tegen alle godsdiensten. Maar het is, omdat Rome op valsche wijze handelt met de diepste behoeften des menschen; het doel van den godsdienst stelt in zelfzucht, en veiligheid belooft zonder geestelijke gezindheid des harten. W ij zeggen niet, dat zij in theorie dit beweert en wil; maar dat zij in de praktijk onder de menschen de parasitische leefwijze in haar slechtsten vorm heeft ingevoerd, wordt door de resultaten gestaafd.

Ieder, die den godsdienstigen toestand van Europa's vasteland met eigen oogen heeft waargenomen, heeft tot zijn ontzetting gezien, dat tienduizenden onwedergeboren menschen hun toevlucht zoeken, naar zij meenen voor de eeuwigheid, bij de sacramenten van Rome.

Daar is geen sterker bewijs voor de aangewezen overhelling van den mensch tot parasitisme in godsdienstige dingen dan het volstrekte welbehagen, waarmee zelfs beschaafde menschen de behartiging van hun eeuwige belangen toevertrouwen aan de zorg van een Kerk. Wij zullen nooit de smart vergeten, waarmee wij eens de belijdenis vernamen van een buitenlandsch hoogleeraar: „Ik pleegde belang te stellen in den godsdienst," zoo zeide hij in hoofdzaak: „maar godsdienst is een gewichtige zaak. Ik had het heel druk ; er bleef weinig tijd over, om mij er meê in te laten. Als protestant werd mijn aandacht gevestigd op den RoomschKatholieken godsdienst. Deze lachte mij toe ; en in plaats

Sluiten