Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diensten in geestelijk opzicht verderfelijk evenzeer, als in godgeleeid opzicht dwalende, daar zij een verkeerde opvatting \ an het Christendom verspreiden. Zoowel het uiterste onder den roomschen als dat onder den „evangelischen' godsdienst, wordt beheerscht door dit denkbeeld : te vluchten. Het hoofddoel van 's menschen streven is „te ontkomen." En alle factoren in den godsdienst, de hoogste, en de gewijdste, worden tot dit peil verlaagd. God, bijv. is een Groot Wetgever, of het is de Almachtige Vijand ; aan Hem moeten wij „ontkomen." Jezus Christus is de eenige, door wien wij ontkomen — een theologische figuur, die het mogelijk maakt, dat de zaken bij wijze van verbond zoo geregeld worden, dat de weg geëffend is. De Kerk is ter eener instantie een soort verkoophuis, waar de koop behoorlijk wordt toegelaten, en beide partijen met de wederzijdsche voorwaarden genoegen nemen: in het andere geval, is zij een soort schaapskooi, waar de kudde ongeduldig en werkeloos haar einde afwacht. Over t algemeen zijn de middelen niet passend voor het doel, en het openstellen van de mogelijkheid van geestelijken wasdom wordt het sein tot het fnuiken van alle groei.

In de tweede plaats gaan deze gemakkelijke godsdiensten onvermijdelijk gepaaid met een gemakkelijk leven. Daar de veiligheid van meet af is gewaarborgd, blijft er niets anders te doen overig. De werktuigelijke weg waarop het verdrag tot stand kwam, laat de ziel zonder prikkel, en t karakter blijft onberoerd door de zedelijke zijde van Christus' ofter. Hij, die onrechtvaardig was, is het nog altijd, en hij die onheilig was, is nog onheilig.

Dit geheele schema werkt de ontaarding der organen in de hand. \\ ant ook hier doet het geval zich voor, dat juist voor zooveel als het organisme werktuigelijk leent van een uitwendige bron, het verliest in zijn eigen organisatie. Hoeveel rust ook door 't Christendom wordt weggelegd voor de kinderen Gods, de bedoeling kan toch nooit wezen, dat persoonlijke inspanning ten eenemale overbodig wordt. En elke rust, die leidt tot onverschilligheid, is onzedelijk en onwezenlijk. Zij vormt parasieten en geen menschen. Juist omdat God in hem werkt, ten bewijze hiervan en als teeken van zijn zegepraal, werkt het echte kind Gods zijn eigen

Sluiten