Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toenemend prijsgeven van de indeeling volgens lijnen voor een indeeling in afwijkende groepen en ondergroepen. Bijna alle natuurwetenschappen hebben deze stadiën reeds achter den rug, en een of twee, die alleen aan uiterlijke kenmerken bleven hangen, hebben nagenoeg opgehouden te bestaan, zoo als de Conchologie, die haar plaats heeft afgestaan aan de Malacologie. Het spoor der andere wetenschappen volgende, moeten de classificaties der theologie op dezelfde wijze herzien en hervormd worden. De in zwang zijnde indeeling, hoe groot haar verdiensten ook mogen zijn uit een praktisch oogpunt beschouwd, is gegrond op morphologie. Thans tracht de wetenschap, met de morphologische gegevens ook in zich op te nemen de dieper gaande generalisaties van de physiologie en de embryologie. En wat vooral laatst genoemde wetenschap heeft aan 't licht gebracht is zóó belangrijk geoordeeld, dat de biologie voortaan bij haar classificaties vooral heeft te letten op de embryologische kenmerken."

Maar nog afgezien van hetgeen de nieuwe ontwikkeling der wetenschap eischt, is het zoo sterk mogelijk in strijd niet het christendom, hetzij als wijsbegeerte of als biologie beschouwd, om den mensch alleen te rangschikken naar de termen der wijsbegeerte. En 't is ook opmerkelijk, dat de schrijvers zoowel van het O. als van het N. Testament dien dieperen grondslag schijnen erkend te hebben. De geliefkoosde classificatie van het O. Testament bestond in : „de volken, die God kenden," en de volken, „die God niet kenden" — een onderscheiding, waarvan wij vroeger reeds zagen, dat zij in den grond biologisch is. In het N. T. staan ook de ethische karaktertrekken meer op den voorgrond, maar het hoofd-onderscheid, gegrond op de wedergeboorte, wordt waar het niet werkelijk wordt vermeld, toch gestadig in het oog gehouden, en dit geldt zoo wel van Christus' woorden als van de brieven zijner apostelen.

Wat is dan dit dieper onderscheid door het christendom getrokken? Wat is het wezenlijk verschil tusschen den christen en den niet-christen, tusschen geestelijke en zedelijke schoonheid ? 't Is het onderscheid tusschen het organische en het niet-organische. Zedelijke schoonheid is het gewrocht van den natuurlijken mensch, geestelijke schoonheid dat van den

Sluiten