Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij den titel aan van Koning, — een eisch, welke in andere omstandigheden, en waren deze niet de zinnebeelden van een hooger Koningschap, zoo volstrekt vreemd schijnt bij iemand die zachtmoedig is en nederig van harte.

Maar deze gebiedende eisch, door een koninkrijk aan zijn U|gers gesteld, is niet alleen eigen aan het Christendom, tls de wet in alle afdeelingen der natuur, dat ieder organisme voor z ij n rijk leven moet. En door het leven voor het ïoogere njk te bepalen als de voorwaarde om er in te leven heeft Christus een beginsel verkondigd, waarop ons de eeheele natuur had voorbereid. Elk gebied det natuur heeft zijn eigen eischen, elk rijk legt op zijn onderdanen de schatting van een uitsluitende gehoorzaamheid, en straft majesteitsschennis altijd met den dood. 't Was het veronachtzamen van dit beginsel, dat allereerst langzaam de geestelijke wereld ontvolkte. Het voorbeeld van zijn Stichter vond geen navolgers

meer, en de toewijding van zijn eerste volgelingen begon men eenvoudig te beschouwen als cnthusiasme. En 't is diezelfde misvatting van het grondbeginsel van aüe koninkrijken, waardoor het hedendaagsche Christendom is beroofd geworden van zijn levenskracht. Christus' eischen te beschouwen als min of meer bijkomstig, rhetorisch of overspannen • geen onderscheid te maken tusschen Zijn koninkrijk en alle andere stelsels, gegrond op de regelen van den natuurlijken godsdienst, en daarom bloot-organisch ; in één woord, Christus' eischen. als de Stichter van een nieuw en hooger koninkrijkte veronachtzamen : dat is het, wat het eigenlijke hart uit tn go s lenst van Christus heeft weggenomen, en Zijn evangelie zonder macht heeft gelaten, om de wereld te treffen en ten zegeh te zijn. Indien niet ook godsdienstige menschen oe eemge beteckenis van Christus' gemeente leeren inzien, en erkennen in al zijn omvang, zijn eisch en zijn recht om niets minder te wezen dan een nieuw koninkrijk, zoo zullen zij de wanhopige poging voortzetten om tegelijkertijd voor twee koninkrijken te leven. En dit bepaalt de waarde van een meer uitvoerige classificatie, want waarschijnlijk ontstaan de meeste bezwaren tegen het leiden van een christelijk leven hieruit, dat men beproeven wil het half te leven.

Deze vereenzelving van de geestelijke wereld met hetgeen

Sluiten