Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

qualiteit, eindigen gewoonlijk met zich te hechten aan quantitcit. Kn ofschoon men gaarne het onderzoek zou eindigen op den drempel van zulk een onderwerp, zoo dwingt ons het voorbeeld van de Openbaring, niet minder dan de analogie van de Natuur, tot het vaststellen van een algemeenen regel.

De indruk, dien wij ontvangen van de woorden van den Stichter des geestelijken rijks, is deze, dat het aantal organismen, die tot dit rijk behooren, betrekkelijk klein moet heeten. Men moet er toe uitverkoren zijn : „velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren." En wanneer men zich te binnen brengt ter eener zijde de voorwaarden van het lidmaatschap en ter anderer zijde waarneemt het leven en het sterven van het mcerendcel der menschen, dan wordt de kracht van het verbod alleszins duidelijk. In zijn invloed op de kwestie in 't algemeen gesteld, is zulk een conclusie niet van groote bcteekenis beroofd. Hier hebben wij weder een ander bewijs voor den radicalen aard van 't Christendom. Dat „weinigen zijn uitverkoren wijst op een dieper opvatting van de betrekking van Christus' Koninkrijk tot de wereld, en stienger eischen voor zijn lidmaatschap, dan op de oppervlakte liggen, of in acht genomen worden in de gewone praktijk van den godsdienst.

De biologie van de natuur op dit punt is niet minder treffend, en wij mogen zeggen niet minder plechtig, 't Is een openbaar geheim, dat men in honderd analogien uit de wereld rondom ons lezen kan, dat onder de millioenen, die in aanmerking kunnen komen om het een of ander rijk der natuur binnen te gaan, het aantal van hen, die ten laatste worden uitverkoren, betrekkelijker wijze klein is. De analogien ontleend aan het teloor gaan van zaad, van stuifmeel, van menschel ij ke levens zijn algemeen bekend. In enkele bijzonderheden gaan, waarschijnlijk, deze vergelijkingen niet door. Maar er zijn andere analogien, breeder en juister, welke dieper leiden jn het stelsel der natuur. Ken omvattende blik op het geheele veld der natuur, stelt het feit in t licht, dat de kring van het verkorene nauwer wordt als wij klimmen op de schaal van het zijn. Sommige mineralen, maar niet alle, worden dieren ; sommige dieren, maar niet alle, worden menschen ; sommige menschen, maar niet alle,

Sluiten