Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een uitgebreider kennis dan die, welke men door dien overgang zelf verkrijgen kan; maar de zaak is — en dat feit ligt ten grondslag aan het occultisme als wetenschap beschouwd dat er geen grenzen bestaan voor het menschelijk verstand. De wijze waarop, voor de meeste menschen op den tegenwoordigen trap van de gemiddelde menschelijke ontwikkeling, de waarneming beperkt is tot de stoffelijke zintuigen, wordt slechts veroorzaakt door het feit, dat hunne innerlijke, geestelijke vermogens nog niet genoegzaam ontwikkeld zijn, om hun bewustzijn verder uit te breiden. Eene zekere mate van helderziendheid gedurende het leven zal menschen, die nog in het stoffelijk lichaam leven, in staat stellen, om het astraal gebied waar te nemen en tevens hen te zien, die in de gewone spreektaal, "heen gegaan zijn" en die zich daar ophouden. Eene nog grootere mate van zoodanige ontwikkeling zal hen in staat stellen bovendien de meer waarlijk geestelijke gebieden der Natuur te leeren kennen en, nog in leven zijnde, verre over de grenzen heen te zien, die het gezicht van de minder gevorderde ziel op het astraal gebied beperken.

Nu ik over het misleidende van spiritistische mededeelingen spreek —die spiritisten van hunne afgestorven vrienden vernemen over de wereld hiernamaals—laat ik natuurlijk de zuiver leugenachtige boodschappen, die door bedrog van voorgewende mediums in elkaar worden gezet, geheel en al buiten beschouwing. Dat soort bedrog komt helaas sedert het spiritisme een aanvang nam, wijd en zijd over de wereld verspreid voor, en hoe meer de waarheid ervan erkend wordt, des te verleidelijker wordt het voor bedriegers, om geld te slaan uit de goedgelovigheid hunner slachtoffers. Maar dit is slechts een aanhangsel van de ondervindingen van den spiritist. De onwetende onderzoeker wordt in den beginne licht het slachtoffer van grof en laag bedrog, of hij doorziet het en kan dan zoo dwaas zijn, om te veronderstellen, dat hij geen ware, onvervalschte ondervindingen meer kan opdoen.

Maar laat ons aannemen, dat hij doorzettend is geweest, dat hij ten laatste den weg heeft gevonden naar den een of anderen ernstigen kring van oprechte spiritisten, die het onderscheid kennen tusschen ware en onware manifestaties en die bovendien even weinig in staat zouden zijn, om iemand voor den gek te houden, als een bisschop er toe zou kunnen komen om een

Sluiten