Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toe de belangrijkheid van zulk een uitstel te overdrijven, en zeer vele menschen zouden, wanneer zij waren gestorven, met alle liefde de zaligheid van hun geluk na den dood uitstellen, om troost te kunnen geven aan hen, die op aarde over hen treuren.

Het komt mij zéker voor, dat naarmate de kennis van de onzichtbare natuur beter begrepen wordt, er eene groote ontwikkeling zal plaats hebben van wat men het redelijke spiritisme zou kunnen noemen. Wanneer onze vrienden sterven, zullen wij allen in staat zijn, om eenigen tijd met hen te praten. Maar zoowel wijzelf als zij zullen dan den geheelen samenhang zóó helder begrijpen, dat wij van elke noodelooze ongepaste verlenging van dat soort omgang gedurende een lange reeks van jaren, zullen afzien. Dan zullen zij in staat zijn, om te weten op welk tijdstip zij moeten eindigen zich te bemoeien met het stoffelijk besfaansgebied, en hunne vrienden zullen hun een snellen vooruitgang toewenschen, ten volle beseffende, dat zij niet verloren maar voortgegaan zijn."

Tot zoover is dit uitstekend; maar evenals elke medalje hare keerzijde heeft, brengen vermeerderde mogelijkheden van menschelijke vooruitgang hunne gevaren mèt zich. Hoe meer menschen, die sterven, in staat zijn om te beseffen, dat zij nog een rol kunnen spelen op het aardsche wereldtooneel, hoe meer zij in de verzoeking zullen komen van kwaad te willen doen, om misschien zich te wreken op hunne vijanden; in anderen slechte gewoonten aan te moedigen, waaraan zij zelf in hun leven gehecht waren; zelfs om menschen aan te zetten tot het begaan van misdaden of diegenen te helpen, die misdadig aangelegd zijn. En door tot een dezer slechte praktijken te vervallen zullen zij zichzelf onberekenbaar benadeelen, want onder de punten, die men hierbij in beschouwing moet nemen, zij men er aan herinnerd, dat de straffen voor het kwaad, van welken aard ook, een persoon zwaarder toegemeten zullen worden naar gelang van het gebied waarop zulk een misdrijf plaats heeft; en't is bepaald een zeer groot kwaad, dat men zichzelf op den hals haalt door een slechte daad op het astraal gebied te begaan.

Hierbij zal ik thans blijven, om dit denkbeeld en andere, die er mede in verband staan, in een afzonderlijk hoofdstuk te behandelen. Deze lang uitgesponnen verhandelingen moeten bepaald om meer dan één reden hun einde naderen, maar in verband met

Sluiten