Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe men zijne Onderzoekingen NIET moet Inrichten.

Er zijn soms menschen, die met eerlijke of kwade bedoelingen, om de wonderen van het spirit(ual)isme te onderzoeken, daarvoor bewijs- of proefséances organiseeren, waarop de geesten om zoo te zeggen uitgedaagd worden hunne manifestaties te bewerkstelligen niettegenstaande de ingewikkelde voorzorgsmaatregelen, die men genomen heeft om gewoon bedrog te voorkomen. Niets kan voor het spirit(ual)istisch onderzoek belangrijker zijn dan verzekerd te wezen tegen alle bedrog, maar de nieuweling in dit onderzoek is geneigd om voorzorgsmaatregelen te verzinnen, die niet alleen bedrog uitsluiten maar daarbij tevens de mogelijkheid voor werkelijke manifestaties. Een voorbeeld van eene zoodanige verkeerde handelwijze werd laatst geleverd door eene opeenvolging van zoogenaamde "bewijsséances" door een Londensche courant op touw gezet, welke dan ook volslagen negative gevolgen opleverden.

Dit geval kan als voorbeeld dienen om de wijze te bespreken, waarop men de wonderen van het spirit(ual)isme niet behoort te onderzoeken. Moge het leiden tot de ontwikkeling van juiste begrippen over dat onderwerp onder hen, die in staat zijn om wetenschappelijke werkwijzen op prijs te stellen.

De proeven, die ik bedoel, schijnen hun ontstaan te danken te hebben aan het onbescheiden enthousiasme van eenige spirit(ual)isten, die ongetwijfeld onder den indruk waren van den bijzonderen, treffenden aard der verschijnselen, die zich voordeden in bijzijn van hun medium, zonder dat zij voldoende de teerheid der krachten begrepen, die zulke uitkomsten hadden teweeggebracht. Zij hadden klaarblijkelijk volkomen materialisaties (verstoffelijkingen) van geestelijke vormen gezien gedurende de trance van hun medium, en zij wisten dat die resultaten hoegenaamd niet in verband stonden met een wilsuiting van het me-

Sluiten