Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet het voorrecht heeft om persoonlijk goed bekend te zijn met besloten gezelschappen en zich dus van die beroepsmediums moet bedienen. Wij moeten nu vooraf waarschuwen niet in de fout te vervallen om vooruit voorschriften vast te stellen. Gij kunt nooit weten op welke wijze die de geheimzinnige krachten, die gij tevoorschijn wenscht te roepen, zullen tegenwerken. "Maar", zult ge vragen, "moeten wij dan maar in 't donker gaan zitten en blindelings gelooven dat wat gebeurt bovenzinnelijk is, terwijl het misschien niets dan bedrog is?" In geen geval. Wanneer voorvallen plaats grijpen, die aan bedrog kunnen toegeschreven worden, laten zij dan in 't geheel geen uitwerking op uw verstand hebben, maar ga voort ze kalm gade te slaan en wacht af. Indien ge dit doet, zal het inderdaad vreemd zijn, en het tegendeel van 't geen ieder ander, in wiens voetstappen ge treedt, heeft ondervonden, indien er niet vroeger of later iets plaats grijpt, waarvan ge zelf met een schok van ontroering zegt: "Goede Hemel, hierbij is geen bedrog mogelijk!"

Natuurlijk is 't het beste, wanneer men in een besloten kring kan komen, waarvan allen, het medium niet uitgezonderd, menschen zijn met eene ernstige opvatting en een edel karakter; en sedert ik over deze onderwerpen heb geschreven, heb ik verscheidene brieven ontvangen met verzoek der schrijvers om hen in zulk een kring in te leiden (hoewel zij mij volkomen onbekend waren). Een mijner vrienden antwoordde in een soortgelijk geval op de volgende wijze: —Veronderstel, dat ge behoort tot een kring van vergevorderde amateur-musici en dat gij sedert jaren gewoon zijt met elkander een strijkquartet te vormen. Veronderstel verder, dat de een of andere vreemde, die gehoord had, dat uw spel zeer goed was, zeide: "Laat mij mijn viool meebrengen en met u meespelen?", zoudt ge dat denkbeeld toejuichen? Het zou er nog minder aantrekkelijk door worden, wanneer ge op een vraag aan den vreemde of hijzelf een musicus was, ten antwoord kreeg: "Neen, maar ik heb pas een viool gekocht en ik zou graag in goed gezelschap beginnen".

Met nog een paar woorden over de juist beschreven proefnemingen, wil ik echter het denkbeeld trachten te bestrijden, alsof ik de betrokken spiritisten van onwetendheid in hunne eigen studie zou beschuldigen toen zij er in toestemden deel te nemen aan onderzoekingen die reeds tevoren bestemd waren om te

Sluiten