Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kometen aan den hemel, dat spiritistische séances soms — zeer dikwijls — bezocht worden door onzichtbare wezens, die werkelijk de heengegane zielen zijn van menschen, die eens op aarde leefden. Menschen, die dat ontkennen zijn al even onwetend, als zij onnoozel zijn. Zij zijn onwetend aangaande het teit, dat tientallen, neen honderdtallen menschen van hooge ontwikkeling getuigenis afleggen van hunne ondervinding in dat opzicht, en zij zijn onnoozel, omdat zij veronderstellen dat hunne kleingeestige beperkingen, omtrent wat waarschijnlijk en onwaarschijnlijk is, tegenover het positief getuigenis van anderen kunnen geplaatst worden. Zij zijn bovendien onbegrijpelijk dwaas om te veronderstellen, dat, — omdat zij misschien naar eene spiritistische séance gegaan zijn en daarbij reden vonden om te veronderstellen, dat er slechts bedrog plaats had — daarom alles wat op andere séances plaats grijpt noodzakelijk ook bedrog moet zijn. Er zijn ongetwijfeld heel wat valsche bankbiljetten in de wereld, maar dat neemt niet weg, dat er óók nog wel echte zijn. Maar, terwijl aan den eenen kant de besliste ongeloovigen in het spirit(ual)isme ergelijk dwaas zijn, zijn de geloovigen daarentegen gewoonlijk pijnlijk onwetenschappelijk in hunne wijze van onderzoek. Zij staan wel op den drempel van eene machtige wetenschap, maar te dikwijls denken zijzelf reeds eene zeer gevorderde kennis te bezitten. Zij zijn vergelijkenderwijze vrijwel op dezelfde hoogte als de navorschers der electriciteit waren, toen zij ontdekten, dat zij door amber te wrijven, kleine stukjes papier konden aantrekken, of toen Galvani ontdekte, dat hij door de pooten van een kikvorsch in aanraking te brengen met de draden van een voltazuil spiertrekkingen kon te weeg brengen. Het spiritisme heeft ongetwijfeld (wat ook op eene andere wijze gedaan had kunnen worden) aangetoond, dat de menschelijke ziel den dood van het lichaam overleeft. Maar 't heeft niet de bestemming van de menschelijke ziel na den dood verklaard, daar menschen, die verscheiden zijn, slechts bij gedeelten hierover iets te weten komen, en zoolang zij nog in gemeenschap kunnen treden met vrienden, die nog niet gestorven zijn, hebben zij nog niet veel afgelegd van hun verderen tocht en hebben zij nog geen kennis opgedaan betreffende de laatste gedeelten ervan. Het is met andere middelen dan die van den spiritist mogelijk om met de voornaamste feiten van

Sluiten