Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die den waarzegger wordt voorgelegd, op te lossen (het doet er voor 't oogenblik niet toe, welke regels hij hierbij in toepassing brengt) bestaat eenvoudig uit stippen of teekens, die onregelmatig op papier gegroepeerd zijn. Hij leest de beteekenis dier teekens volgens andere regels. In 1860 maakte Lord Lytton zulk eene figuur, om te zien, wat de toekomst zou zijn van Mr. Disraeli, zooals hij toen op dat tijdstip was, — en herinner u, dat het toen den tijd was, waarin het onder de Liberalen, die toen in 't Parlement de meerderheid waren, gewoonte was, Disraeli belachelijk te maken en te verachten — en lang voor hij ooit eerste minister was geweest. Lord Lytton was verbaasd over de belangrijkheid der figuur. Hij teekende het aan als geheel buiten verhouding met eenige redelijke verwachting. Zij voorspelde belangrijke voordeelen door het huwelijk, een vreedzamen haard, en het bereiken van eene boven alle verwachting hooge plaats in de maatschappij en ten slotte, terwijl hij eene buitengewoon hooge positie zou bekleeden, den dood temidden van de algemeene liefde en rouw. De persoon, voor wien het onderzoek werd ingesteld, zou eene reputatie nalaten, "die geheel en al buiten verhouding zou zijn tot de meening, die men nu (in 1860,) van zijn verstand had, zelfs door hen, die er thans zeer hoog over denken. Hoewel zijne vijanden tegen hem zouden samenspannen, zouden zij hem niet tot het uiterste vervolgen; zijn officiëele vrienden, die wel niet veel voor hem zouden doen, zouden toch tot zijn succes bijdragen". De bijzonderheden van deze voorspelling kunnen gevonden worden in het tweede deel van het boek over het leven van Lord Lytton, door diens zoon geschreven. Wat beteekenen zulke gevallen, die bijna in het oneindige konden vermeerderd worden? Ik zal er verderop nog eenige uit mijne eigen ondervinding mededeelen, maar eerst wensch ik eenige algemeene denkbeelden over zulke onderwerpen bij te brengen.

Om zulk een prachtig geval van voorspellen als juist is aangehaald een "toevallige samenloop van omstandigheden" te noemen, is de gewone toevlucht voor domme nienschen. Maar het is hopeloos onbevredigend, om eene juiste voorspelling der toekomst toe te schrijven aan willekeurige teekens op papier, wat alles schijnt, dat er bij te pas komt. De ontbrekende factor in de heele geschiedenis is te vinden in de onveranderlijke om-

Sluiten