Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de colonne voor een oogenblik in verwarring. Bajonetten schitterden in de zon, het rijtuigpaard viel op zijn achterhand en het onbeteekenende tooneel van het visioen werd zoo bewaarheid. Er gebeurde niets ernstigs. De geheele geschiedenis was van geen belang, maar zij had toevallig de oorzaken voorvoeld, die er op 't astraal gebied toe leidden en er was niets gedaan, om de uitkomst te verhinderen.

In een ander geval had zij in Parijs eene meid op een ernstig vergrijp betrapt. Zij was zeer boos en besloot het meisje te vervolgen. Met dit vaste plan in haar hoofd sliep zij dien nacht en droomde, dat zij zichzelf op de hoek van eene straat in Parijs zag en dat zij eene vrouw ontmoette, die haar vitriool in 't gezicht gooide. Zij werd wakker met eene stekende pijn van 't zuur, dat als 't ware hare wangen verbrandde. Zij luisterde naar de waarschuwing en vervolgde het meisje niet: het verontrustende visioen werd nimmer vervuld. Dit zijn slechts twee voorbeelden uit velen, die ik zou kunnen aanhalen uit de ondervindingen van de merkwaardige vrouw, die ik u noemde; en uit de ondervindingen van anderen, die niet zoo algemeen bekend zijn, zou ik andere gelijksoortige gevallen kunnen aanhalen.

Vóór ik van het onderwerp afstap wil ik nog even iets zeggen over de betreurenswaardige manier, waarop sommige menschen gebruik trachten te maken van de mogelijkheid, dat de toekomst voorspeld kan worden. Er zijn menschen, die niet zouden aarzelen om, indien zij 't mogelijk vonden, occulte aanwijzingen te krijgen over welk paard bij de Derby Races zal winnen of welke fondsen zullen dalen of rijzen. Als iedere andere gebeurlijkheid, die afhangt van in werking zijnde oorzaken, zijn zulke gebeurtenissen in zekeren zin vooruit te zien, omdat er weinig personen bij hare verwezenlijking betrokken zijn, die wetenschap zouden bezitten, die hen in staat zou stellen nieuwe oorzaken in het weefsel van omstandigheden op te nemen. Er zijn echter twee moeilijkheden, die het verlagen van dit vermogen van vooruitzien in den weg staan, wanneer men het dienstbaar tracht te maken aan zulke doeleinden als ik aanduidde. In de eerste plaats kunnen eenige der personen wier vrije wil klaarblijkelijk in de zaak betrokken is, toevallig van de lijn van handeling afwijken, waarlangs zij door den drang der omstandigheden zouden geleid worden. Om dat punt volledig uit te

Sluiten