Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als een scheikundig element. In de eerste stadia der wetenschap dacht men, dat een scheikundig element als zoOdanig bestond vanaf 't begin der schepping. Men veronderstelde, dat de elementen de bouwstoffen vormden, waarvan de wereld was gemaakt. Thans hebben de meest gevorderde denkers eene andere meening daaromtrent. Het "oeratoom" zou dan nu de stof zijn, waaruit de wereld ontstond, en het eerst werden daaruit de chemische elementen gevormd. Het is zeer interessant om te trachten u dat geheele proces in verbeelding voor te stellen en 't is niet zóó lastig, als men op 't eerste gezicht zou vermoeden. Het punt waarop ik echter thans den nadruk wil leggen is, dat 't niets bespottelijk is, om te spreken over lichamen, die kleiner zijn dan atomen, wanneer wij daarbij bedenken, dat wij met atomen de atomen van het eene of andere scheikundige element bedoelen.

Het is voor een schrijver, die bekend is met de beschouwingen over 't atoom, die occulte onderzoekers er over hebben, al heel moeilijk om dan de orthodoxe theorie der natuurkundigen over t atoom afgescheiden te houden van die van den modernen occultist.

Lang vóór de onderzoekingen van Prof. Thomson en nog langer geleden dan de kortelings gehouden redevoering van Prof. Rucker op de bijeenkomst van het Britsch-Genootschap te Glasgow, werden in theosofische tijdschriften artikelen geschreven, die heel helder het verband duidelijk maakten tusschen het atoom van physische stof en het oeratoom. Dit is een gezichtspunt dat de meest moderne natuurkundigen hoe langer hoe meer gaan deelen. Prof. Rucker is zoo ver gevorderd, dat hij de theosofische verklaring zeer nabij komt. Hij zegt nl. in 't kort, dat het oeratoom — d.w.z. 't oeratoom voor 't stoffelijk gebied — in niets verschilt van de ether in den atomischen staat. Samenstellingen van dat atoom, nog te eenvoudig om voorloopig als physische stof te worden beschouwd, maken eene varieteit van ether uit, waarmede de gewone geleerde nog niet bekend is; maar in betrekkelijk samengestelde structuur vormen de etherische atomen de atomen van de zelfstandigheden, die chemische elementen worden genoemd.

Dat is wat min of meer door de tegenwoordige natuurwetenschap wordt aangenomen en zooals door Prof. Rucker te Glasgow werd voorgedragen; de professor zelf gaat verder en

Sluiten