Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst moest uittellen alvorens te eten, te drinken of te slapen, zou het niet de moeite waard zijn, dat aanbod aan te nemen.

En toch — in die kleine hoeveelheid lucht, waarvan ge bij elke ademhaling honderden keeren meer binnenkrijgt, zijn millioen maal millioen millioenen atomen.

Nu zullen we overgaan tot de dingen, die nog kleiner dan atomen zijn. Ze worden uitgestraald of uitgeworpen door het electrische toestel, dat de zoo besproken Röntgenstralen doet ontstaan. Inderdaad schijnt die geheimzinnige inwerking, die X-of Röntgenstralen worden genoemd, en die vrijelijk door ons vleesch heengaan en slechts gedeeltelijk door onze beenderen worden tegengehouden, volgens Prof. J.J.Thomsom uit die buitengewoon kleine atomen te bestaan.

Ik zal hier niet eene uitlegging trachten te geven van de wiskundige beredeneering, die aantoont, dat ze kleiner zijn dan de atomen waaruit bijv: de lucht is samengesteld, maar die redeneering is zeer steekhoudend.

Ze berust echter op eene zeer ingewikkelde berekening over de mate van electrische energie, welke die atomen bevatten en niet alleen over de feiten die ik thans behandel.

Eén ding is echter duidelijk, nl. dat zij veel kleiner zijn dan de luchtdeeltjes, omdat ze vrijelijk stroomen door de glazen buizen heen, waarin ze ontwikkeld worden en die voor de lucht volmaakt ondoordringbaar zijn. Als een glazen vat geen scheurtjes heeft en goed afgesloten is, nadat de lucht er uit is gepompt, zal het steeds in dienzelfden toestand blijven. Er zal geen lucht instroomen.

Als glas poriën heeft (wat 't moet hebben, hoewel dat een denkbeeld is, dat moeilijk begrepen wordt) zijn die poriën te klein, om de luchtatomen door te laten, maar de atomen die de dragers zijn der electrische energie, gaan erdoor als water door een zeef. Stel u een netwerk voor met mazen van een duim middellijn. Zoo'n net zou cricketballen den doortocht beletten, maar niet hagel, dat er gemakkelijk doorheen zou gaan.

Hetzelfde nu gebeurt met 't glas. Zijne poriën zijn te klein om luchtatomen door te laten, maar die van een hooger orde gaan er vrij doorheen en ontsnappen niet alleen zoodoende aan't vat, waarin zij zijn ontwikkeld, maar gaan door ieder ander vat, dat zij op hun weg ontmoeten. Dit kan bewezen worden door proef-

Sluiten