Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder handen wil nemen, moet zij het vraagstuk van Atlantis terdege beschouwen, ik zeide reeds, dat wij geen schriftelijke overleveringen over die grijze oudheid bezitten, maar deze verklaring dient eenigszins gewijzigd te worden. Wij hebben tot op heden geen zoodanige overlevering, die algemeen als betrouwbaar wordt aangenomen. Toch heeft Plato ons een bericht nagelaten, wel is waar met klaarblijkelijk fabelachtige bijzonderheden opgesierd, maar dat spreekt over 't bestaan in een zeer veel vroeger tijdperk dan de oudste bekende dynastieën in Egypte, van een heel groot eiland of vastland, dat gelegen was in 't midden van den tegenwoordigen Atlantischen Oceaan. Deze mededeelingen ontving hij van Egyptische priesters. Tot zeer kort geleden werd dit geheele verhaal als een fabel beschouwd, maar de jongste nasporingen volgens de gewone methode van onderzoek zijn reeds goed op weg om het feit vast te stellen, dat zulk een vastland als Flato beschrijft inderdaad eens bestond. Natuurlijk is er in dat denkbeeld niets, dat in tegenspraak is met de gangbare wetenschappelijke beschouwingen.

Geologen nemen zonder bedenking in 't algemeen't denkbeeld aan, dat land, dat tegenwoordig droog is, vroeger onder 't zeewater bedolven was en dat daarom vermoedelijk een groot deel van den tegenwoordigen bodem der Oceaan eens droog land was. Op eene bijeenkomst te Edingburg van het Britsch Genootschap sprak Professor Lapworth over de "Seculaire schommelingen van de aardkorst", die in tijdperken van ongekenden duur het geheele aanzien der aarde afwisselend veranderd hebben. De eenige reden, waarom het bestaan van Atlantis tot nu toe niet algemeen erkend wordt, is dat er geen genoegzame bewijzen voor zijn.

Tot nu toe vinden slechts enkele bestudeerders van het onderwerp de bewijzen langs de erkende lijn van onderzoek, voldoende en goed. Enkele mannen der wetenschap, die betrokken zijn bij de diepzeepeilingen van de Challenger zijn geneigd om de vorming van de bedding van den Atlantischen Oceaan als afdoende te beschouwen om daarop de theorie van Atlantis te bouwen.

Donelly een Amerikaansch schrijver, voert een massa getuigenis aan, om aan te toonen, dat de oude geloofsvormen, het kunstwerk en de voortbrengsels der natuur — planten en'dieren —van Mexico en 't Middellandsche-Zee-bekken een gemeenschappelijken oorsprong hadden, wat slechts mogelijk kon

Sluiten