Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

golven kunnen verzinken en hee! Europa kon dit voorbeeld volgen, maar de verslagen van hun bestaan zouden nimmer kunnen vergaan, daar zij in iedere bibliotheek ter wereld te vinden zijn. In de tijden van Atlantis waren alle bewijzen der beschaving opgehoopt in het eigen grondgebied en dat was begrensd. Voorzeker, Azië was ook bewoond, maar niet door een volk, dat in beschaving met de Atlantiërs kon worden vergeleken. Hun tijdperk van bloei kwam eerst later, zoodat toen het toppunt van Atlantische beschaving voorbij was en ten slotte het land zelf verging, de sporen ervan slechts gevonden werden in de kolonies, die op lange na niet de oorspronkelijke toestanden konden weergeven, om verschillende redenen, die wij ons zeer goed kunnen voorstellen.

Ook moeten wij onder de kennis, "die schitterde door afwezigheid" alles rangschikken, wat ons de macht geeft om met de geheele wereld in snelle verbinding te staan. Er waren in dien tijd geen electrische telegrafen en van uit een Atlantisch gezichtspunt was er geen wereld buiten hun eigen vastland, dat de moeite waard was, om er over te praten. Er was anders genoeg ander land op de wereld. Australië bijv: was ongeveer drie of vier keer grooter dan nu en was een oneindig veel ouder land dan Atlantis; want als wij een millioen jaren teruggaan had 's werelds aardoppervlakte een geheel ander aanzicht dan in het Atlantische tijdperk. Maar nergens, behalve op het vasteland van Atlantis was eenige beschaving.

Ik heb uiteengezet, dat, waar de Atlantiërs eenige wetenschappelijke toepassingen misten van onzen tegenwoordigen tijd, zij anderzijds andere kennis bezaten, die wij nog moeten veroveren, Hieronder behoorden eenige krachten, die tof nu toe zeer vagelijk aangeduid worden door de onvolkomen begrepen verschijnselen van het mesmerisme. Deze krachten maakten de meerdere spierkracht van den eenen persoon boven den anderen geheel onbelangrijk. Wij kunnen die kracht psychisch noemen, bij gebrek aan een beteren naam. Zij kon even goed door mannen als door vrouwen verkregen worden. Inderdaad bezat de vrouw haar in den regel in een hoogeren graad dan de man en het gevolg was, dat de onderlinge verhouding der geslachten in 't geheel niet dezelfde was als bij ons.

De vrouw was in werkelijke kracht geheel de gelijke van den

Sluiten