Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder het Oostelijk deel der Middcllandsche Zee en een ander deel onder het zand der woestijn; terwijl het gedeelte, dat samenvalt met het tegenwoordig bewoonde deel gedurende een lang tijdperk zelf onder water was, zoodat de plaats waar de vroegere steden lagen, geheel weggevaagd werd door bezonken, aangespoelden grond, om niet te spreken van den alluvialen neerslag van Nijlslib, dat weder hieroverheen kwam, toen het land nogmaals in den loop der tijden droog werd en toen de rivier, die het Afrikaansche binnenland droog legde, weder eenigermate haar ouden loop hernam. Hare afwijking van slechts enkele mijlen den eenen of den anderen kant uit van dien vroegeren loop zou reeds genoeg zijn om aardheidkundige nasporingen te verijdelen, die niet eens geleid worden door het vermoeden, dat er iets de moeite waard is om te onderzoeken op eenigen afstand van den tegenwoordigen loop van den stroom.

Toch is er niettegenstaande al die verwarrende omstandigheden een monument, dat de tegenwoordige nasporingen in verbinding zou kunnen brengen met de groote, vroegtijdige beschaving, indien we slechts konden ontsnappen aan eene vastgestelde, vooropgezette meening aangaande haar oorsprong, en dat is de groote pyramide zelf. Deze is werkelijk een overblijfsel van zeer vroege tijden.

Bespottelijke gissingen van alle mogelijke soort hebben zich om de groote pyramide vereenigd en Egyptische vorsten van het geschiedkundig tijdperk, die inderdaad slechts betrokken waren bij de herstelling of verandering ervan, zijh door Egyptologen aangezien voor haar bouwers. Theoretici van een nog eenvoudiger verstandelijk peil, die onder den indruk zijn, dat het Oude Testament de volledige geschiedenis van de oude wereld moet bevatten, hebben verondersteld, dat zij gebouwd was om er het koren in te verzamelen, dat voortgebracht werd in de zeven vette jaren voor de zeven magere jaren, die door Josef voorspeld waren. Andere vindingrijke personen, die doordrongen zijn van de verwonderlijke verhouding, die er ongetwijfeld bestaat tusschen de ligging en afmeting van de pyramide eenerzijds en de astronomische feiten anderzijds, blijven er bij om het vreemde bouwwerk te beschouwen als een sterrekundig observatorium, waarvoor het bijna alle denkbare ongeschiktheid bezit.

Sluiten