Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken bevreesd voor nauwkeurige kennis, zooals zij steeds eeweest zijn sedert de dagen, dat zij bevreesd waren om aan^ te nemen, dat de aarde rond was, of, nog later, om aan te nemen, dat zij meer dan zesduizend jaar kan bestaan hebben. Maar de beste onder hen beginnen reeds mee te gaan met de vooruitstrevende wetenschap, en mettertijd zullen zij allen ver genoeg komen, om m te zien, dat de occulte leering betreffende het ontstaan den groei en den vooruitgang van de ziel geheel en al in overeenstemming is met het inwezen van de grondstellingen van godsdienstig geloof. Ik zeg dit slechts even in 't voorbijgaan om een mogelijk misverstand te voorkomen. De taak, om aan e toonen, dat godsdienstige gelooven, indien zij werkeliik begrepen worden, in overeenstemming zijn met ware geestelijke <ennis, zou er een zijn, die ik zeer gaarne ondernam, maar dit zou op t oogenblik te ver voeren.

Het feit, dat de ziel als eene wezenheid den dood van het lichaam overleeft, is een groot, allerbelangrijkst feit, dat tot een basis van onwederlegbare zekerheid is verheven, door de onderzoekingen der spirit(ual)isten. Maar volgens de meening van de meest occulte onderzoekers hebben zij niet veel meer gedaan dan dit feit vast te stellen. Menschen, die overleden zijn, kunnen onder sommige omstandigheden, indien zij zulks wenschen gemeenschap hebben met nog in leven zijnde vrienden, maar zij weten niet in eens alles wat er met hen zal gebeuren net zoo min als een zuigeling, op dit levensgebied geboren, alles weet, wat hem in dit leven wacht. En later ontgroeien zij aan de omstandigheden, die gemeenschap mogelijk maken, tenminste op de gewone spiritistische wijze. Daarom moet de occulte onderzoeker, die heel wat meer wil weten dan zijn overleden nend hem kan vertellen, tot andere bronnen van onderricht zijne toevlucht nemen. Theosofische boeken leggen den aard en de geloofwaardigheid van deze andere bronnen van onderzoek uit. Voor het oogenblik kan ik slechts resultaten vermelden

nZnr\ T" be,anSste,ling voldoende is opgewekt, om in bijzonderheden te willen weten, hoe deze resultaten zijn verkregei moeten naar de desbetreffende boeken verwezen worden

Het allerbelangrijkste feit, dat vastgesteld is omtrent de bestemm.ng der ziel, is, dat na een langen tijd van ervaring in de ogere gebieden der Natuur, waarvan eenige het conventioneele

Sluiten