Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denkbeeld van den "Hemel" 2eer nabij Irömen," fécfèrë menscnelijke ziel weder op de gewone wijze op aarde geboren wordt en opnieuw een levensloop doormaakt. Deze bijzonder belangwekkende waarheid is den occultisten bekend als de leer van "Reïncarnatie"; wanneer deze goed begrepen wordt, verheldert ze de duistere geheimen van het aardsche leven, evenals de zonsopgang het landschap verlicht. Het verklaart negenennegentig van de honderd pijnlijke levensraadsels. De verschillen in gezondheid, verstandelijke vermogens, en maatschappelijken stand verkrijgen een geheel nieuw aanzicht voor den mensch, die erkent, dat elk leven, dat leder van ons leidt, slechts een van de honderden ls, die hij in voorbijgegane tijden heeft doorgemaakt; slechts één in de lange rij die nog vóór hem ligt. Evenals er in den loop van een enkel leven dagen van vreugde en dagen van smart of verdriet zijn, tijden van goede en tijden van slechte gezondheid, zoo zijn er ook in de lange opvolging van levens, die ieder menschelijk wezen moet doormaken, eeniga lastig en bedroevend en andere zonnig en vroolijk.

Over het geheel genomen is er veel meer gelijkheid van ondervinding dan een blik op 't een of ander tijdstip van's werelds geschiedenis ons voor mogelijk zou doen houden. Zij, die nu wellicht het ruwe werk in de wereld doen, zijn niet, in welke beteekenis dan ook, slachtoffers van het "toeval van geboorte": zij zijn (op enkele uitzonderingen na, die op eene andere wijze verklaard kunnen worden) de jongere leden van de menschelijke familie, die tijdelijk aan hunne oudere ondergeschikt zijn. Allen hebben te hunner tijd denzelfden weg afgelegd en allen zijn ontstegen aan nederige levensomstandigheden, die zij doormaakten in lang vervlogen tijden of misschien ook wel veel korter geleden. "Maar wij herinneren ons niet onze vorige levens" zal men zeker zeggen; waarop ik antwoord: "De meeste van ons niet, maar sommigen onder ons wel. De meeste van ons niet, omdat wij nog niet de vermogens ontwikkeld hebben, die noodig zijn voor zulke nasporingen in "het geheugen der Natuur."

En behalve die reden kunnen beoefenaren der occulte wetenschap zeer duidelijk zien, waarom het tegenwoordig nog niet aan allen gegeven is, zich hunne vorige levens te herinneren. Om hiervan eene volledige verklaring te geven zou te lang duren, maar ik kan den nadenkenden lezer den sleutel tot het

Sluiten