Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bewijzen waren vóór hetgeen er had plaats gegrepen, dit getuigenis toch niet kon worden aangenomen, omdat het "strijdig met de bekende natuurwetten" was, dat zulke dingen konden gebeuren. Die domme uitspraak illustreert de ondeugd, waarover ik sprak, nl. het denkbeeld, dat wij, die aan de spits van de wetenschap staan, zoo vertrouwd zijn met de geheele inrichting der natuurwetten, dat wanneer men beweert, dat er iets gebeurd is t welk niet past in ons kader, het eenvoudig weg niet gebeurd is, en dat de menschen, die zoo iets beweren leugenaars zijn.

Het is eerst sedert deze ondeugd onder ons sterk toegenomen is, dat wij zoo dom zijn geworden, om astrologie te behandelen als een bijgeloof zonder eenigen grond. In den zeldzaam onbekrompen geest van Francis Bacon was wèl plaats voor een geloof in astrologie. Kepler, een der vaders van de moderne sterrenkunde, bekent, dat eene studie van de feiten hem "geleerd heeft en zijn ongeloof gedwongen heeft te erkennen ', dat er een onverklaarbaar verband bestaat tusschen planeetstanden en menschelijke zaken; en Flamstead, de eerste koninklijke astronoom van het Greenwich Oservatorium was niet slechts iemand, die in astrologie geloofde, maar hij hield er zich zelf practisch mede bezig en hij trok een horoscoop van dit observatorium, om er de waarschijnlijke toekomst van te bepalen. Ook in onze dagen wordt de studie der astrologie niet geheel verwaarloosd. Verscheiden handboekjes zijn in druk en meerdere verschijnen nog steeds, waarin men de regelen van de astrologische kunst kan vinden, voorzooverre die thans bekend zijn. Weder andere boeken bevatten groote verzamelingen van bewijzen voor het feit, dat astrologische voorspellingen voortdurend goed uitkomen. Ik kan hier met 't oog op de plaatsruimte niet in bijzonderheden afdalen. Mij is een geval bekend, dat aan iemand (door een astroloog, die sinds lang is overleden) bij zijne geboorte werd voorspeld, dat hij op ruim zestigjarigen leeftijd door een bijzonder ongeval zou omkomen en tevens wat er voor bijzonders in zijn leven zou plaats grijpen.

Boeken maken van zoovele dergelijke gevallen melding, dat het al te bespottelijk is, om steeds over een toevalligen samenloop van omstandigheden te spreken. En bijna onveranderlijk heeft het diep geheimzinnige geval plaats, dat iemands horoscoop of kaart van de hemelen op het tijdstip van zijne geboorte in

Sluiten