Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekeren zin overeenkomt met zijn physiek lichaam. Ik zal mij niet in gissingen verdiepen over de reden, waarom de stand der planeten en sterren op het oogenblik van eene geboorte overeenstemt met de physieke eigenaardigheden en hoedanigheden van het kind. Daarvoor is 't onderwerp veel te moeilijk te begrijpen en alles, wat men er van kan zeggen is, dat de feiten er zijn. leder studeerende, die in staat is deze te onderzoeken, alvorens zijne eigen gevolgtrekkingen te maken, zal dit beamen.

Ongelukkigerwijze weten wij niet meer de bijzonderheden van de astrologische kunst, zooals die in de oude wereld door de geleerden toegepast werd en tot nu toe hebben de hedendaagsche geleerden niet de moeite genomen, die verloren kennis weder terug te vinden. Alles wat wij tegenwoordig practisch van de astrologie weten, is afkomstig van den Egyptischen philosoof Ptolemeus. Latere schrijvers doen niet veel meer dan diens onderwijs herhalen.

Wij zouden onze tegenwoordige verhouding tegenover die verloren wetenschap het best kunnen vergelijken met de kennis, die onze nakomelingen zouden bezitten van electriciteit, wanneer de huidige wereld niet meer zou bestaan en zij een millioen jaren later op een nieuw vasteland levende, geen andere geschriften over het onderwerp zouden bezitten dan een onbegrijpelijk deel van Lairdner's Encyclopedie, waarin een artikel daarover zou staan. Deze vergelijking is te verleidelijker, als wij bedenken, dat wij, ver genoeg in de oudheid teruggaand, in het oude Chaldea — het land langs de boorden van de Euphraat — bevinden, dat de geleerden van die dagen niet alleen een ruim gebruik maakten van astrologie, maar ook reeds zooveel afwisten van het zonnestelsel, dat zij reeds onze exacte kennis omtrent afstanden en grootten der planeten bezaten. Het schijnt, dat zij evengoed astronomen — in de beteekenis, die wij daar thans aan hechten — waren, als astrologen; hoewel in die dagen aan metingen klaarblijkelijk weinig waarde werd gehecht behalve voor zooverre als er menschelijke belangen in betrokken waren.

Waar ik over Chaldeeuwsche kennis spreek, maak ik natuurlijk gebruik van helderziend onderzoek. Dit onderzoek is nog niet gestuit op de Chaldeeuwsche methoden van sterrenkundige berekeningen, maar toont wel aan, dat een twintigduizend jaar

Sluiten