Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleden de Chaldeeuwsche priesters hun tempel naar astronomische gegevens bouwden. Eene reeks tempels vormden in dat land een soort planetarium van het zonnestelsel. De groote tempel in het midden stelde de zon voor. Op afstanden, die zich evenredig verhielden tot de werkelijke afstanden, stelden andere tempels de verschillende planeten voor. De grootten dier planeten waren alle op schaal, hoewel zij, evenals wij, wanneer wij een kaart van het zonnestelsel maken, het noodig vonden een andere schaal aan te nemen voor grootten en voor afstanden. Hoe dan ook, de plaatsing van de tempels toonde aan, dat zij in dien ouden tijd reeds van het bestaan van Uranus en Neptunus wisten en klaarblijkelijk ook bekend waren met eene planeet, die reeds lang verondersteld wordt te bestaan, maar nog niet door de tegenwoordige geleerden waargenomen is, — die kleine wereld, bij voorbaat Vulcanus genoemd, die zoo dicht bij de zon is, dat zij valt binnen de baan van Mercurius.

Zooals ik reeds gezegd heb, is er thans eene groote mate van belangstelling voor astrologie, en men gaat zelfs te ver in zijn enthousiasme door zich te verbeelden, dat die "wetenschap" zooals zij het noemen, ons heel wat meer kan vertellen, dan inderdaad mogelijk is. Zooals het er tegenwoordig mee staat, is het nog in 't geheel geen wetenschap, maar een verwarde hoop regels, die onvolkomen begrepen worden en waarin men berekeningen kan maken, die echter geen van alle op redeneering berusten. Maar de kunst—om haar liever zoodanig dan als eene wetenschap te beschouwen — is vol moeilijkheden. In haar algemeene toepassing heeft zij te doen met "geboorten," met figuren of kaarten, die de standen van sterren en planeten aan den hemel aangeven op 't oogenblik van de geboorte van een kind. Maar, om één ding te noemen, hoe dikwijls is het werkelijke juiste oogenblik van de geboorte van een kind nauwkeurig opgenomen? Een verschil van vijf minuten zal, de beteekenis van de figuur geheel veranderen. En wat is inderdaad het juiste oogenblik van eene geboorte? Het is niet noodig, hier thans op de physiologische bijzonderheden van die vraag in te gaan. Volgens de meeste moderne astrologen is de eerste kreet van het kind het beslissende oogenblik.

Het is zeer gemakkelijk, om voor een gegeven oogenblik "eene figuur te trekken," zooals men dat noemt. Al de alma-

Sluiten