Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t Is mogelijk, dat ge als 't ware geen beteekenis aan de figuur kunt hechten, daar alles onsamenhangend is. Misschien krijgt ge een hoop letters, die maar door elkaar gegooid lijken en geen woorden vormen. Maar is dit wèl 't geval, dan zult ge bijna altijd de waarheid te hooren krijgen. Dat is het wonderbaarlijke van de geschiedenis, die ge u echter niet kunt verklaren. De heele zaak is erg onbegrijpelijk, maar de feiten, door ondervinding verkregen, zijn onloochenbaar. Wanneer wij zelf zoo iets ondervinden geven wij ons als 't ware gewonnen, maar als het andere menschen overkomt, zijn er twee verschilende wijzen, waarop wij de zaken beschouwen. Wij kunnen zeggen: "Dat lijkt klinkklare onzin, dus de menschen, die over hunne ondervindingen spreken moeten leugens vertellen", of we kunnen zeggen: Onze kennis betreffende de geheimen der Natuur is tot dusverre slechts zeer oppervlakkig. Er moet voor alles, wat werkelijk plaats grijpt, vroeger of later eene verklaring te vinden zijn. Daar wij door ondervinding, — hoe raadselachtig nog — geleid kunnen worden, moeten wij er ons op toeleggen om te onderzoeken, te vergelijken, nieuwe proeven uit te denken en zoo n groot aantal feiten te verzamelen, dat de werkelijkheid ervan aan geen twijfel onderhevig is. Daarna moeten wij in alle richtingen gaan zoeken naar den sleutel van het groote raadsel, waarvoor we staan. Want, bedenk wel, dat het wetenschappelijk onderzoek zich met geen vraagstuk bezig zou kunnen houden, dat van dieper beteekenis voor het menschelijke ras is dan dat aan het astrologische mysterie ten grondslag ligt.

In hoeverre is de toekomst vooruit bepaald door machten, die boven ons zijn? Op welke wijze is de aardbol, waarop wij leven, aaneengeschakeld aan het lot van de andere hemellichamen die in de ruimte zweven?

Wat in vrede's naam — kan de aard wezen van de ongeziene krachten, die op deze aarde inwerken van uit die machtige afstanden, die ons scheiden van planeten en sterren? En hoe werken in dat geval die krachten op elkaar in, hoe bepalen, wijzigen of versterken zij elkander?

De leiders der orthodoxe gedachte van het tegenwoordige wereldtijdperk, en daarmede bedoel ik natuurlijk de toonaangevende geleerden van dezen tijd — want wij kunnen, hoe gaarne ook, dezen titel niet aan de theologen toekennen — vertoonen

Sluiten