Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

natuurlijk en alledaagsch als de kracht in een stoomketel. Golvingen in den ether worden nu evenzeer als gewone natuurkrachten behandeld als magnetisme of zwaartekracht. Het heeft geen zin, om van zulke krachten als wetenschappelijk te spreken, terwijl men andere als bijgeloof bestempelt. Wij begrijpen de kracht, die wij zwaartekracht noemen evenmin als die waarvan astrologen bijv: beweren, dat zij van Jupiter uitstralen, wanneer die planeet een bepaalden stand inneemt ten opzichte van eene plaats waar een kind geboren wordt.

In beide gevallen kunnen wij slechts feiten waarnemen en een ongezienen invloed erkennen. Ik geef toe, dat de feiten, die betrekking hebben op de aantrekking der stof gemakkelijker te constateeren zijn, dan die welke in verband staan met den invloed van sterren op menschelijke zaken; maar voor hen, die er zich genoegzame moeite voor willen geven, zijn de laatste soort feiten even goed waarneembaar. En bovendien kunnen wij nu nog niet zeggen, welke klasse van feiten 't eerst binnen 't bereik van eene verklaring zullen vallen.

Maar om op onze ethertrillingen terug te keeren: ik zal mijne lezers niet vervelen met speciaal de wonderen van de draadlooze telegrafie (waarover zij reeds genoeg gehoord zullen hebben) aan te halen, ten einde kracht bij te zetten aan mijn argument, nl. dat krachten niet'genegeerd moeten worden, omdat men ze op dit tijdstip nog niet begrijpt.

Daarentegen zal ik eene beschrijving geven van eene nieuwe uitvinding op electrisch gebied, waaraan het publiek nog maar weinig aandacht geschonken heeft, en dat daarom op zichzelf voor een ieder belangwekkend zal zijn, behalve dat het ook nog zal dienen als eene waarschuwing tegen de ongeloovigheid van onwetenden.

Ik heb een nieuw werktuig op 't oog, waarvan de samenstelling berust op eene pas ontdekte eigenschap van het magnetisme, nl. de „Telegrafoon". Misschien zal het niet eens als eene groote nieuwigheid worden aangezien, als wij de eigenschap waarop het berust in de meest eenvoudige bewoordingen kleeden.

Magnetische krachten, door electrische stroomen ontstaan, zullen staal zóó sterk beïnvloeden, dat door dit gemagnetiseerde staal wederom electrische stroomen kunnen worden opge-

Sluiten