Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wekt. Dit geschiedt met gewoon staal, waarvan men eene magneet vervaardigdt, welke magneet men daarna wederom gebruiken kan om een electrischen stroom op te wekken in een draad, die erom heen is gewonden.

De gewone dynamo werkt ongeveer op deze wijze; maar de nieuwigheid komt, wanneer we zien, dat verschillende gedeelten van een langen stalen draad in verschillende mate magnetisch kunnen worden gemaakt en deze magnetieche gedeelten wederom in staat zijn, om eene reeks electrische strooinen te weeg te brengen, overeenkomende met de oorspronkelijke reeks, die den draad magnetisch maakte. Het is moeilijk eene dusdanige verklaring in abstracte termen te volgen, daarom zal ik de nieuwe ontdekking trachten te verklaren door de bijzonderheden ervan te vermelden.

Trek een langen draad ondereen electro-magneet door, waardoor men bij tusschenpoozen zeer kleine electrische stroomen laat gaan. Wanneer de stroom doorgaat, wordt dat gedeelte van den stalen draad, dat zich op dat oogenblik onder de magneet bevindt magnetisch. Trek nu den draad weder terug en als elk gedeelte, dat zoo magnetisch gemaakt werd, onder de magneet door gaat, zal het in den draad er om heen een geringen magnetischen stroom opwekken.

leder, die zelfs maar bij benadering de werking van een telefoon begrijpt, zal dadelijk bemerken, dat wij eene soortgelijke werking nabij komen. Veronderstel, dat de stroomen, waarmede in het eerste geval de magneet werd geladen, door een telefoon zijn voortgebracht. Wanneer zij weder op de manier, die ik beschreven heb terugwerken, zal het duidelijk wezen, hoe zij door middel van een telefoon kunnen gehoord worden. Begrijp, wat dit te beteekenen heeft! Hierdoor kunt ge door een telefoon in een stalen draad spreken en na een willekeurig tijdsverloop kan uw stalen draad u of ieder ander die er naar luistert, uw gesprek weergeven.

Zoodoende hebt ge een fonograaf gekregen, die op een geheel nieuw principe berust. Geen cylinder van was, die voor ontvanger dienst doet — niets dan een groote bundel staaldraad, die ge voor t gemak om een klos windt De klos draait, terwijl ge er tegen spreekt, en de eene of andere wonderbaarlijk fijne, onbegrijpelijk teere kracht verleent aan iedere cM. of twee van

Sluiten