Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z g. tooverij van de middeleeuwen gegrondvest. De negentiende eeuw heeft in haar waanwijsheid verklaard, dat "tooverij" slechts onzin was. Mr. Lecky vermeldt ergens het curieuse feit, dat de bewijzen voor tooverij eenvoudig overweldigend zijn, maar, als een getrouw kind van zijn tijd zegt hij, dat dit slechts aantoont hoe feilbaar menschelijke verklaringen zijn, want wij weten, dat tooverij slechts onzin is!

Kort geleden kwam een boek uit getiteld: "Princes and Poisoners". Het handelt over de vreemde gedragingen en de schandelijke praktijken, die tijdens het hof van Lodewijk den Veertienden is zwang waren. In die verdorven tijden waren er slechte priesters, die voor geld een z. g. zwarte Mis hielden. Het was eene afschuwelijke, goddelooze ceremonie en onvoegzaam tevens. Toch namen de hofdames er somtijds deel aan, teneinde den val of den dood van een mededingster te bewerkstelligen. Het schijnt, dat Mme de Montespan een "zwarte mis" liet houden ten nadeele van Mme de Fontanges, toen deze laatste haar uit de gunst van den Koning verdrong. Het was een "toevallige samenloop van omstandigheden", dat Mme de Fontanges vlak daarop overleed! Ongetwijfeld werden vele zwarte missen zonder eenig gevolg gelezen. Bij een genoegzaam sterk en onverzoenlijk gevoel van haat, om de ceremonie kracht bij te zetten is het zeer wel mogelijk, dat er een kunstmatige elementaal werd geschapen.

Sommigen zullen vragen, hoe het mogelijk is, dat het slechten menschen wordt toegestaan achter de schermen der Natuur te geraken en zij krachten mogen misbruiken, die klaarblijkelijk slechts bestemd zijn ten dienste van goddelijke wijsheid?

De occultist, die een overzicht over het plan heeft, wordt door deze vraag geenszins in verlegenheid gebracht, maar het zou een lang antwoord vorderen.

Voor't oogenblik zij 't voldoende om't volgende aan te stippen. Wilden, die elkander willen kwetsen hebben daartoe het vrije gebruik van pijl en boog, maar niet van vuurwapenen totdat

iemand ze uitvindt. Nog later zijn zij in de gelegenheid

met dynamiet en lydiet bommen om te springen. Wanneer de beschaafde mensch inziet, dat de ongeziene krachten nog machtiger en verreikender zijn, kan hij deze op hare beurt misbruiken, totdat hij ten laatste zichzelf erg genoeg benadeelt om een

Sluiten