Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare uitkomsten van genezend mesmerisme; door het vervolden en beleed,gen van de enkele dappere menschen, d e opZien m het aangezicht van smaad en somtijds van eigen 17 ' om de waarheid te verkondigen. De nieuwereTn^S

eeüw,ebeï,rotfen"vn,e' "" |be1gonnen in he<ei"d van de achttiende dcto'J é„ 1 r™? =' de Se"eesk«»dige zijde van de ont-

geschreven werrfp "6 ^" b0eken' die sede« ■"«" W

geschreven werden zijn bijna geheel gewijd aan aanteekenin Jn

van teweeggebrachte genezingen en aan de methoden die gebruikt moeten worden om hen tot stand te brengen Maar de doktoren uit dien tijd waren woedend Zij waren

den om°M Ver°ntrust en boos- en deden alles wat zij kondenom Mesmer en zijn volgers te onderdrukken en in kwaden

reuk te brengen De arme Mesmer is een van de meest verkeerd

voorgestelde menschen van de nieuwere geschiedenis Hii was

.ï wir r',rï w*iidei e-

wereld is—'onfripkt h 3 er 200 'ets als toeval 'n deze ontdekte, dat hij genezing kon teweeg breneen door

hand T"° .hiJ daCht' VM '"W™ ™ invloeden dfe uM de hand voortsproten Hij verbond deze invloed met dra anderen

(in het begin tamelijk blindelings tastend, zoekend naar verkla

rLToed^'E-fbevond da'er ÏOdreiel>«' ""o'o

j" 'l,vloed •■dierlijk magnetisme" - een ongelukkige uitdrukd'e 200 I" gebruik gebleven is, dat men er zich nu

geheel' verkeerde^" "T*"' "°eWel inderdaad' ee° . .... keerde naam is. Terstond werd hij besnot en hela

c ,J SMMkt, omdat hij zoo iets ongerijmds beweerde -l ts waarmee de waanwijzen van 1775 onbekend waren - alzoo ver p de,'wee "a de" l»i«t vermelden datum, naar r in dl l,0°P °P een liberaler gezinde clientèle maar hii kwam van den regen in den drop. ' hlJ

Zeker haalde hij talrijke bekeerlingen tot zijn geloof over Lieden, die zelf van anders ongeneeslijke ziekten door zijn middelen genezen waren, werden meer beïnvloed door hun eTeen ervaring dan door de verzekering van hun gewone doS rienden dat zulke genezingen onmogelijk waren Maardedwar

ie Me oVndnerderrkkterdH V00rs,ellinS '» misleiding, waarin Mesmer leefde, onderdrukte de getuigenis van degenen die onder ?ïm

handen geprofiteerd hadden, en hij werd ten slotte uit Parijs

Sluiten