Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heele zaak, zijn bona fides volkomen duidelijk maakten voor ieder redelijk mensch, en ten tweede, omdat ik vergezeld was van een mij bekende dame, die met helderziendheid begiftigd was en die de geesten kon zien die gephotografeerd werden. Maar ten einde een antwoord te hebben voor menschen, die ik geneigd zou zijn de uitkomsten te toonen en die niet in staat konden zijn gewicht te hechten aan de denkbeelden, die ik juist uitgedrukt heb, nam ik mijn eigen pak met platen — den dag te voren bij Whiteley gekocht — ging zelf in de donkere kamer van den photograaf, zette mijn initialen in de hoeken van de platen, en bracht ze voor het gebruik in orde, zag de eerste in de donkere schuif plaatsen en kwam er mee naar buiten in het atelier, zat daar en zag daarna de plaat onder mijn eigen oogen ontwikkelen. Zij vertoonde een geestenvorm, evenals alle andere welke dien morgen gebruikt werden, min of meer volledig deden. In twee gevallen zijn de gezichten van de astrale wezens zoo duidelijk omlijnd, alsof het physische zittenden geweest waren. In sommigen zijn de platen met lichtvlekken geteekend, die een minder geslaagde poging voorstellen van den een of anderen astralen persoon om zich genoegzaam te materialiseeren voor het beoogde doel. De mislukkingen zijn even belangwekkend als de goed gelukten, tenminste voor dengene die dit vraagstuk bestudeert, daar zij ons helpen onze theoriën te verbeteren wat de wijze aangaat waarop de uitkomst teweeggebracht is — maar daarover straks meer. Voor ik tot de theorie overga, wil ik nog enkele feiten vermelden.

Eene mij bekende dame, die geestenphotografieën wenschte te verkrijgen, arrangeerde een serie van geheime zittingen met een paar verwante vrienden; zij gebruikte haar eigen camera en verkreeg, na een paar mislukkingen, enkele met de gewenschte uitkomst. Maar toen had er een zeer wonderlijk voorval plaats. De geest - vrienden, die tegenwoordig waren, zeiden (want men moet begrijpen, dat in dit geval onder de zittenden sommigen waren die helderziend en „helderhoorend" waren zoodat zij konden spreken met de bezoekers van het astrale gebied): „Breng uw camera niet meer mede. Ga louter in het donker zitten met een photografische plaat in de hand en dan zullen wij de rest doen. Ingevolge deze instructies, nam de dame haar platen naar

Sluiten