Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Wichelroede.

Ik heb in het voorbijgaan reeds gezinspeeld op een methode waarbij menschen, met een eigenaardig soort van gevoeligheid, in staat gesteld worden de aanwezigheid te ontdekken van onderaardsche bronnen van water of metaalhoudende ertsen, op een wijze waarvoor het begrip van den alledaagschen mensch te kort schiet en daarom terstond door die wijze personages als bedrog beschouwd wordt. Ik stel nu voor, het onderwerp meer volledig te behandelen en zal mij met dit doel voor oogen, zeer vrijmoedig het bericht ten nutte maken vervat in Professor Barrett's zorgvuldig bewerkt verslag over de wichelroede gericht aan de vereeniging voor Psychisch Onderzoek.

Dit bevat een vermelding van niet minder dan 140 gevallen waarin de „Dowsers" zooals zij in sommige deelen van Engeland genoemd worden, aangetoond hebben, dat zij werkelijk het vermogen in questie bezitten; en ik kan terstond zeggen dat, hoewel Professor Barrett zijn onderzoek met wantrouwen omtrent hun aanspraken begon, hij daarna volkomen overtuigd was dat zij ware uitkomsten zijn van een merkwaardig feit in de Natuur, waarvan hij geen verklaring tracht te geven. Zijn onbekwaamheid om dit te doen doet niet in het minst af aan de waarde van het bewijsmateriaal dat hij verzameld heeft. De domme, alledaagsche manier om nieuwe ondervindingen te behandelen, is hun geloofwaardigheid te ontkennen, indien «wij niet van te voren toegerust zijn met de middelen om hem te verklaren. Verstandig is het om feiten aan te nemen, hoe verbijsterend zij ook mogen zijn en als wij niet in staat zijn ze terstond te verklaren, er zeker van te zijn dat zij op de een of andere natuurwet berusten, die ons tot nog toe onbekend is. Wij moeten ze op rekening van een wetenschappelijke onzekerheid zetten en verdere ontwikkelingen van kennis afwachten, in plaats van ons te verstouten de mogelijkheden der Natuur te meten naar de hulpmiddelen van onze beperkte bekendheid met hare wetten.

De gewoonte, aangenomen door lieden, die verborgen bronnen

Sluiten