Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezen tijd is in hooge mate vermakelijk, maar het is waar, hoewel in een geheel verschillende beteekenis dan waarin het gezegde dikwijls gebruikt wordt, dat onkunde en bijgeloof hand aan hand gaan. Onkunde omtrent de feiten, die de verborgenheden der Natuur doen ontstaan leidt tot het domst mogelijke soort van bijgeloof — dat, hetwelk de tentoonspreiders van zulke onkunde in hun eigen wijsheid doet gelooven. In de eeuwen van geloof was er ongetwijfeld veel geloof dat bijgeloof was in de gewone beteekenis van het woord, maar zeer veel andere geloof, dat nu als bijgeloovig gerangschikt zou worden, was werkelijk op ondervinding gegrond, de gevolgtrekkingen van ervaringen vertegenwoordigde een veel gezondere beschouwing dan die van den mensch, die ijdel genoeg is om te veronderstellen dat niets waar kan zijn dat niet overeenkomt met de kennis, wat die ook zij, die hij toevallig bezit,

Handleeskunde is noch een stelsel van haarkloverij en bedrog, noch een trouwe en zekere methode om de toekomst te voorspellen. Maar ieder redelijk wezen, dat de zaak ernstig bekijkt, zal bevinden dat ongetwijfeld enkele breede overeenstemmingen aan te wijzen zijn tusschen den vorm en de teekens van de hand en het karakter, de gezondheid en de algemeene welvaart, of het tegendeel, van den persoon wiens hand beschouwd wordt. Dit behoeft niet te verwonderen van het gezichtspunt van iemand die ook maar een schemerige waardeering slechts heeft voor de harmonie die de Natuur doordringt. Wie zou niet eenige overeenstemming willen erkennen tusschen karakter en uiterlijken vorm? Gij ziet iemand met een groote vierkante kaak en een zeer vooruitstekende kin en gij voelt instinctmatig dat zoo iemand een zekere kracht van karakter heeft (of het een goede of kwade kracht is, is een andere zaak,). Als gij in tegenwoordigheid van twee nienschen zijt, waarvan één een hoog, breed voorhoofd heeft en de andere een hoofd, dat dadelijk boven de wenkbrauwen schuin naar achter loopt en men zegt u, „Een hunner is een letterkundig of wetenschappelijk genie en de andere slechts een alledaagsche stumper", zou iemand met de minste levenservaring een oogenblik aarzelen met te zeggen wie de een en wie de andere was?" „O!" kan er geantwoord worden, „dat komt omdat de hersenen te maken hebben met verstandelijke

Sluiten